Zápis z výborové schůze 26.5.2013

18.06.2013 14:52

Jednání výboru dne 26. května 2013

 

Program:

 

 1. Aktualizace stránek klubu
 2. Evidence klíčů od cvičáku a kotců + záloh na klíče
 3. Dezinfekce kotců
 4. Úklid zapůjčené místnosti
 5. Sekání a zalévání trávy na cvičáku, odemknutý cvičák
 6. Úklid v garáži
 7. Odvody za nečleny, platby z akce pořádané pod hlavičkou klubu
 8. Situace na Nových Dvorech
 9. Povinnost odpracovat část brigádnických hodin na ND
 10. Brněnské psí dny
 11. Psí park
 12. Vedení účetnictví
 13. Různé

 

 

ad 1)

Výbor se dohodl na aktualizaci stránek klubu. Požádáme členy, aby napsali pár řádků o sobě, o svém psu. Na stránkách je seznam členů již neplatný, aktuální seznam členů klubu je uložen na Dropboxu.

 

aktualizace webových stránek - zodpovídá: Anna Malířová

 

ad 2)

Je potřeba zkontrolovat a zaktualizovat evidenci kotců a odkladaček, evidenci klíčů od cvičáku a kotců, plateb za kotce. Členové výboru odsouhlasili výši plateb pro nečleny klubu za kotce a odkladačky.

 

Členové výboru odsouhlasili výši plateb pro nečleny klubu:

 • za kotce: 50,- Kč/den, 300,- Kč/týden, 500,- Kč/měsíc, 5.000,- Kč/rok
 • za odkladačky: 30,- Kč/den, 150,- Kč/týden

evidence kotců, plateb, klíčů - zodpovídá: Dana Matýšková

 

ad 3)

Dezinfekci odkladaček zajistí brigádníci. Prozatím akce neproběhla kvůli nepřízni počasí. Na čištění již byly nakoupeny dezinfekční prostředky.

 

Čištění kotců si provádí každý nájemce sám. Je potřeba provést kontrolu stavu kotců a případně požádat nájemce o úklid kotce.

kontrola kotců - zodpovídá: Kateřina Lukešová

 

ad 4)

Se školou byla podepsána smlouva o výpůjčce na místnost po přežvýkavcích. Je potřeba vypsat brigádu týmech na její úklid.

vypsání brigády - zodpovídá: Alžběta Stehlíková

 

ad 5)

Zájemci o sekání a zalívání trávníku na cvičáku se zapisují do uloženého souboru, práce probíhají bez problémů. Je nutné co nejdříve dovézt zpět zapůjčené kolečko, které je nyní na ND.

 

Dále je potřeba požádat pana Poláška, aby nám dal klíč od bioodpadu, aby se zde mohla ukládat posekaná tráva. Klíč by se přidal ke svazku, který je na vrátnici.

 

Poslední dobou se stává, že v pondělí při prvním tréninku, je zjištěno, že je zadní branka cvičáku odemknutá. Členové výboru se dohodli, že pokud se bude situace opakovat, vymění se na zadní brance zámek.

evidence brigád - zodpovídá: Alžběta Stehlíková

klíč od bioodpadu - zodpovídá: Anna Malířová

sledování zamykání branky - zodpovídá: Kateřina Lukešová

 

ad 6)

Při letošním Majálesu nám společnost IVSA, se kterou máme společnou garáž, opět uzamkla horní zámek (stejná situace byla i vloni). Kromě toho ještě naskládala zpět nábytek, který zde má uložený, tak, že se nyní nemůžeme dostat k flyballovým překážkám.

Je potřeba se spojit se zástupcem společnosti IVSA a požádat je o klíč od horního zámku a úklid garáže.

zodpovídá: Dana Matýšková

 

ad 7)

Při změně členů výboru byla provedena kontrola plateb odvodů za nečleny a to za rok 2012 a 1. Q 2013. Byly osloveny všechny cvičitelky, aby si zkontrolovaly své platby v zaslaném souboru za rok 2012 a uhradily platby za 1. Q 2013.

 

Výbor odsouhlasil snížení odvodů za nečleny z částky 40,- Kč na 30,- Kč a to s platností od 1.července 2013. Současně se členové výboru dohodli, že cvičitelé klubu při aktivitách zaštitovaných hlavičkou klubu budou odvádět odvody i za cvičení mimo areál VFU a to ve stejné výši, t.j. 30,-/lekci. V případě výcviků jiných KK a výcvikových středisek zůstávají stanoveny odvody ve výši 40,-/lekci, případně dle domluvy.

 

Při akcích pořádaných pod hlavičkou klubu je pořadatel (člen klubu, cvičitel klubu) povinen  doložit klubu všechny příjmy a výdaje spojené s akcí a případný zisk odvést do pokladny klubu. Na konci kalendářního roku si může potom požádat o finanční odměnu. Tato odměna není fixní, podléhá rozhodnutí výboru a je stanovena podle náročnosti pořádané akce. V případě pronájmu místnosti cizí osobě je nutné uhradit pronájem místnosti a odvést odvody klubu ve výši 40,-.

 

odvody - zodpovídá: Dana Matýšková

 

ad 8)

Na Nových dvorech proběhlo již několik brigád. Byly přistaveny 2 kontejnery a naplněny komunálním odpadem, dále byly vysekány kořeny na louce, spáleno posekané dřevo. Před 3 týdny jsem požádali školu, aby nám posekala traktorem louku. Škola nám posekání slíbila, ale vzhledem k nepřízni počasí je tráva stále neposekaná. Je potřeba opakovaně kontaktovat školu, v případě, že nám areál neposeká, bude se muset posekat křovinořezem.

 

Je potřeba posekat pahorek a pokud bude příznivé počasí, tak pokračovat v pálení trávy a dřeva. Výbor se dohodl, že na pahorku bude parkoviště a zázemí (vzhledem k množství skleněných úlomků a betonových základům). Pahorek se postříká RoundUpem, zaveze navážkou a štěrkem. Předběžně máme domluveného dodavatele.

 

Vzhledem k tomu, že klub chce na ND v září již pořádat závody (nahlášeno na MSKS), je nutné práce na ND urychlit.

 

V klubovně bude zakryto okno, aby nebylo vidět, co zde máme uloženo.

 

Výbor odsouhlasil proplacení finanční odměny pro 2 cizí brigádníky, kteří pracovali dne 27. dubna (každý 4 hodiny) a 4. května (4 hodiny) a to ve výši 100,- Kč/hod. Odměna bude vyplacena hotově z pokladny oproti podpisu.

jednání se školou, práce na pahorku - zodpovídá: Anna Malířová

vyplacení odměny - zodpovídá: Dana Matýšková

 

ad 9)

V případě, že člen klubu nesplní svou povinnost odpracovat 7 brigádnických hodin/rok  na ND, zaplatí za každou neodpracovanou hodinu 200,- Kč. Další opracované hodiny nelze použít jako náhradu za hodiny na ND.

evidenci opracovaných brigádnických hodin – zodpovídá: Alžběta Stehlíková

 

 

ad 10)

I letos budou probíhat Brněnské psí dny. Akce je velmi náročná jak časově, tak organizačně. Členové  výboru odsouhlasili příspěvek 10.000,- Kč na poháry, ceny a trička. Příspěvek bude zaslán Lucii Seďové, hlavní organizátorce akce, na účet. 

zaslání příspěvku – zodpovídá: Dana Matýšková

 

 

ad 11)

Je potřeba domluvit s Petrou Marečkovou schůzku a domluvit se na další spolupráci v souvislosti s otevřením jejího Psího parku:

 • zda bude cvičit agility dál pod klubem
 • seminář s Šustou pod hlavičkou klubu – slíbené překážky pro agility
 • Vilémovické hopsání pod hlavičkou klubu – brigádníci na akce.
 • podmínky pronájmu prostor v Psím parku v zimním období apod.
 •  

schůzka – zodpovídá: Anna Malířová, Kateřina Lukešová  

 

ad 12)

Členové výboru si připomenuli základy vedení účetnictví – placení záloh na nákupy, dokládání dokladů k vyúčtování, vyplácení odměn na základě dodaných žádostí. Účetnictví klubu bylo převedeno do elektronické podoby.

vedení účetnictví – zodpovídá: Dana Matýšková

 

ad 13)

Členové výboru projednali a schválili právo podpisu pro jednatele výboru Annu Malířovou (např. při podepisování smluv se školou, psaní žádostí o prostory apod.)

 

 

Závěr:

 

Výbor na svém jednání schválil (bude projednáno na členské schůzi klubu):

 

 1. Výši plateb pro nečleny klubu
 • za kotce: 50,- Kč/den, 300,- Kč/týden, 500,- Kč/měsíc, 5.000,- Kč/rok
 • za okladačky: 30,- Kč/den, 150,- Kč/týden
  1. Snížení odvodů za nečleny
 • z částky 40,- Kč na 30,- Kč v areálu školy a to s platností od 1.června 2013
 • ve stejné výši se budou odvádět odvody za nečleny i za cvičení mimo areál VFU a to ve stejné výši, t.j. 30,-/výukovou hodinu.
  1. Akce pořádané pod hlavičkou klubu
 • pořadatel akce (člen klubu, cvičitel klubu) povinen  doložit klubu všechny příjmy a výdaje spojené s akcí a případný zisk odvést do pokladny klubu. Na konci kalendářního roku si může potom požádat o finanční odměnu. Tato odměna není fixní, podléhá rozhodnutí výboru a je stanovena podle náročnosti pořádané akce
  1. Nesplnění povinnosti odpracování 7 brigádnických hodin/rok  na ND
 • V případě, že člen klubu nesplní svou povinnost odpracovat 7 brigádnických hodin/rok  na ND, zaplatí za každou neodpracovanou hodinu 200,- Kč. Další opracované hodiny nelze použít jako náhradu za hodiny na ND.
  1. Příspěvek na BPD ve výši 10.000,- Kč
  2. Právo podpisu pro jednatele výboru Annu Malířovou

 

 

 

Zapsala: Dana Matýšková

 

V Brně dne 29. května 2013