Zápis z členské schůze 25.6.2013

27.06.2013 12:09

Členská schůze dne 25. června 2013

 

 

Program:

 

 1. Zahájení, náhradní termín členské schůze
 2. Plná moc za nepřítomné členy
 3. Změna v hlasování
 4. Změna výboru, volba čekatelů, nová funkce revizora
 5. Investice – nákup traktůrku pro ND
 6. Pravidla pořádání akcí
 7. Návrhy členů k informování
 8. Projednán zápis z výborové schůze
 9. Vyšetření psů
 10. Jednání s Peťou Marečkovou o  spolupráci s Psím parkem
 11. Různé

 

 

ad 1)

Schůzi zahájila Katka Lukešová. Schůze se účastnilo pouze 13 členů, proto nebyla schůze usnášeníschopná. Podle stanov MSKS se musí nejpozději do třiceti dnů svolat schůze v náhradním termínu. Pro hlasování zde již stačí 1/3 členů. Po zveřejnění zápisu z této schůze bude navržen termín mimořádné schůze na týmech.

 

ad 2)

Ve stanovách MSKS je uvedeno, že za nepřítomného člena na schůzi lze doložit úředně ověřenou plnou moc.

K hlasování na mimořádné schůzi (a změně ve stanovách klubu): plná moc nemusí být úředně ověřená, stačí pouze napsat prohlášení o zplnomocnění, kde bude uvedeno, koho člen zmocňuje, uvedené jeho bydliště a číslo OP. Jeden člen může doložit  pověření pouze za 2 další členy.

 

ad 3)

Výbor navrhuje provést změnu ve stanovách v hlasování. Aby se nemusela svolávat mimořádná schůze v době, kdy se na řádné schůzi nesejde ½ členů, ale bude zde alespoň 1/3 členů, bude se moci po půlhodině hlasovat.

 

ad 4)

Členové byli seznámeni s ukončením práce ve výboru Lucky Seďové (místopředseda) a Bětky Stehlíkové (hospodář).

 

Při jednání s tajemnicí MSKS se výbor rozhodl zřídit funkci revizora, který přezkoumává rozhodnutí výboru a kontroluje finance klubu.

 

Výbor předložil ke schválení změnu ve stanovách a to možnost zvolit do výboru i člena čekatele. Jako členy výboru navrhuje Blanku Hrobařovou, Jarku Pospíšilovou, Lucku Markovou a na funkci revizora Věru Felcmanovou.

 

ad 5)

Pro sekání trávy na ND je potřeba zakoupit traktůrek. Na nový nemá klub finance, takže se  shání repasovaný. Anička Malířová jedná s firmou BIOVETA o možnosti sponzorského daru na nákup traktůrku. Členové byli požádáni, aby se zamysleli, zda někdo nezná nějakou firmu, která by nám mohla pomoci sponzorovat tuto investici.

 

ad 6)

Členové byli seznámeni s pravidly pořádaní akcí:

 • akce klubu
  • pořadatel doloží výboru příjmy a výdaje, zisk se odvádí do pokladny
  • pořadatel může požádat do 14 dní písemně o odměnu – formulář je umístěn na webu
  • pořadatel musí před zveřejněním akce požádat výbor o souhlas s jejím pořádáním
  • Veronika Gesierichová uvedla, že v minulosti se psal seznam akcí, aby o nich členové věděli. 
 • akce klubu ve spolupráci s jiným klubem
  • výbor žádá zvýhodněné startovné pro členy klubu
  • pokud bude nutnost zažádat o místnost pod hlavičkou klubu (a tím pádem pořadatel bude platit mnohem nižší nájemné za místnost), uhradí pořadatel klubu buď odvody za nečleny nebo podle rozhodnutí výboru
 • akce cizího klubu
  • zvýhodněné startovné pro členy  klubu
  • potřeba místnosti – žádost si zařídí sami
  • poplatek za akci v areálu – paušální poplatek nebo odvody za psy
 • pronájem překážek
  • vždycky to bylo na domluvě, zatím není vyřešeno.
  • členové byli požádáni, aby navrhli možnost řešení.

 

Ad 7)

Členové pořádali výbor o větší informovanost - co se řeší ve výboru. V sekci návrhy a připomínky, kde bude mít možnost psát pouze výbor, budou mít členové možnost čtení. Dále se členové s výborem dohodli, že  se budou brigády vypisovat do kalendáře.

 

ad 8)

Katka Lukešová seznámila členy se zápisem z jednání výboru:

 • úprava stránek klubu  - upravuje Anička Malířová. Někteří členi ještě neposlali fotografie
 • účetnictví – převedeno do elektronické podoby
 • evidence klíčů – ještě dodělává Dana Matýšková
 • ve stanovách máme uvedeno, že kotce mohou využívat i nečleni, na schůzi v roce 2011 bylo odsouhlaseno, že nečleni je využívat nebudou. Rozhodnutí výboru o pronájmu nečlenům výbor zrušil. Je potřeba změnit stanovy.
 • dezinfekce kotců
  • ve stanovách je uvedeno, že se čistí 2x ročně. Letos se budou dezinfikovat na podzim. Dezinfekci budou dělat ti členové, kteří kotce využívají. Veronika Gesierichová uvedla, že kdysi uklízeli tito členové i prostor kolem kotců. Nyní se na okolní úklid vypisují brigády. Nutné dořešit. Návrh na odpracování x hodin pro úklid v prostoru kolem kotců pro uživatele kotců.
  • je potřeba sepsat pravidla pro užívání odkladaček
 • místnost po přežvýkavcích – nevíme, dokdy jí budeme mít. Je zde problém se zámkem – dveře se otvírají – nahlášeno panu Poláškovi
 • zalívání trávníku – nebude se zalívat denně. Na podzimní schůzi bude předložen projekt na obnovu trávníku.
 • odvody za nečleny
  • výbor odsouhlasil snížení odvodů na 30,-  Kč, zavedl platbu i za cvičení mimo areál a to ve stejné výši 30,- Kč.
  • návrh Veroniky Gesierichové – neplatit odvody za cvičení mimo areál
  • další návrh – cvičení v areálu 40,- Kč ponechat, mimo areál 20,- Kč
   • stanovisko výboru: odvody za tréninky mimo areál VFU: tréninky se stále konají pod hlavičkou našeho kynologického klubu a dělají tak klubu reklamu a tedy i pokud by se někde na tréninku mimo areál něco stalo, vrhalo by to tedy špatný stín na náš klub. Z tohoto důvodu je výbor pro zavedení odvody mimo areál VFU.
 • ND
  • byly objednány 2 kontejnery, které se naplnily odpadem
  • je zde posekaná tráva, která je potřeba shrabat.
  • je minimální zájem o brigády na ND – potřeba posekat pahorek je vyvěšena již měsíc
  • platba cizím lidem za brigády – z řad členů nikdo nechodil na brigády, pracovali pouze členové výboru, proto se přistoupilo k zaplacení hodin cizím lidem
  • sepíše se plán brigád na ND
  • připomenutí o odpracování alespoň 7 hodin na ND

 

 • dotace na BPD – rozhodnutí výboru bylo potvrzeno na MSKS jako správné. Bude vyroben banner pro  prezentaci klubu na BPD a informativní letáčky.
 • právo podpisu pro jednatele – doplní se do stanov
 • brigádnické hodiny budou vypisovány dopředu a pokud se do určeného termínu nenahlásí žádní členové, bude práce nabídnuta cizím lidem a zaplacena podle náročnosti práce.

 

ad 9)

Návrh Veroniky Gesierichové:

 • povinnost doložit doklad o odčervení nebo nechat udělat koprologické vyšetření
 • pokud člen nedoloží potvrzení, dostal by nějaké brigádnické hodiny navíc nebo zákaz vstupu na plac.
 • někdo by udělal seznam a psal, kdy vyšetření proběhlo
 • zeptá se na škole, zda by škola toto vyšetření neumožnila za nižší cenu. Bude projednáno až na podzimní schůzi.

 

Katka Lukešová - pro ostatní kurzisty

 • za kontrolu vyšetření nebo odčervení u nečlenů by zodpovídali výcvikáři
 • členové jsou povinni informovat o zdravotním stavu psa (např. o psincovém kašli)
 • pokud výcvikář pozná, že je pes nemocný, měl by o tom informovat výbor

 

ad 10)

Členové byli informováni o schůzce s Peťou Marečkovou v souvislosti s otevřením Psího parku.

 • snaha o nižší nájemné pro cvičení v Psím parku v době, kdy zde bude volno. Na oplátku nabízíme nižší částku pro cvičení Psího parku v areálu. Katka Lukešová napsala na týmy a požádala výcvikáře o vyjádření, zda mají zájem zde cvičit.
 • jednání o 4 výcvikářích, kteří chtějí cvičit současně i v Psím parku
 • rozdávání letáčků Psího parku na BPD – výbor zamítl
 • Vilémovické hopsání – nevyřešeny brigádnické hodiny 1 členky, protože klubu nebyly dodány žádné informace, žádné odvody ani nebyly doloženy příjmy a výdaje, i když to byla akce pořádaná pod hlavičkou klubu.

 

ad 11)

 • Katka Lukešová – je potřeba hlídat zamykání zadní branky
 • Dana Matýšková – návrh na vyloučení Pavly Benešové, která je členem od března 2013 a dosud nezaplatila členský příspěvek, dluží cvičitelce za výcvikové hodiny. Dana sepíše, kolik Pavla dluží.
 • vypsat brigádu na posekání trávy za placem
 • tento týden proběhne brigáda na úklid haračáku. Vyrobí se nákres, kde co patří umístit.
 • Od července budeme mít 2 nové cvičitelky na agility – vrací se Pavla Vorlová a začíná Lucka Vytrhlíková. Katka Lukešová bude předělávat rozpis výcvikových hodin.
 • je nutné provést revizi a úpravu stanov – jsou zde již některé body neplatné
 • přítomným členům byly rozdány nové průkazy MSKS

 

 

Závěr:

Na mimořádné schůzi bude projednáno a hlasováno o těchto bodech:

 

 1. zplnomocnění nepřítomných členů k hlasování
 2. změna v hlasování
 3. změny ve výboru
 4. nákup traktůrku, sponzoři
 5. pronájem překážek
 6. odvody za nečleny
 7. vyjádření výcvikářů ke cvičení v Psím parku
 8. vyloučení Pavly Benešové

 

 

 

Schůze se účastnili:

 

Brázdová Daniela

Donthová Veronika

Felcman David

Felcmanová Věra

Gerierichová Veronika

Hrobařová Blanka

Kozlovská Natálie

Lukešová Kateřina

Marková Lucie

Matýšková Dana

Nohelová Jindřiška

Seďová Lucie

 

 

Zapsala: Dana Matýšková

 

V Brně dne 26. června 2013