Zápis z členské schůze 16.7.2013

18.07.2013 15:40

Mimořádná členská schůze dne 16. července 2013

 

Program:

 

 1. zplnomocnění nepřítomných členů k hlasování
 2. změna stanov – člen výboru i z řad čekatelů
 3. změna v hlasování
 4. změny ve výboru
 5. nákup traktůrku, sponzoři
 6. odvody za nečleny
 7. vyjádření výcvikářů ke cvičení v Psím parku
 8. pronájem překážek
 9. vyloučení Pavly Benešové

 

ad 1)

Členové odsouhlasili variantu b) – plná moc nemusí být úředně ověřená, stačí pouze napsat prohlášení o zplnomocnění, kde bude uvedeno, koho člen zplnomocňuje, bydliště, číslo OP. Jeden člen může doložit pověření pouze za 2 členy.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdrželo

 

ad 2)

Bylo odsouhlaseno, že do výboru se může delegovat i čekatel klubu.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 zdržel

 

ad 3)

 • v případě, že členská schůze nebude v řádném termínu usnášení schopná, bude náhradní termín svolán za dobu 30 min po řádném termínu schůze. Pokud se tedy řádné schůzi nesejde ½ členů, ale bude zde alespoň 1/3 členů, bude se moci po půlhodině hlasovat

Návrh výboru z členské schůze doplnila Kamila Hrachovcová: ten člen, který se neomluví a neúčastní se schůze, tak se počítá, že na schůzi je, pouze se zdržuje hlasování, tím pádem je schůze usnášeníschopná.

Hlasování: 15 hlasů pro, 0 proti, 0 zdrželo

 

ad 4)

Členové osouhlasili změny ve výboru:

 • za místopředsedkyni, pokladníka Lucku Seďovou Blanku Hrobařovou
 • za hospodáře Bětku Stehlíkovou Jaroslavu Pospíšilovou
 • zřízena nová funkce revizora Věrka Felcmanová

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 zdržel

 

ad 5)

Nákup traktůrku pro ND 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdrželo

 

ad 6)

Byla odsouhlasena varianta d) – Odvody za nečleny budou 40,- Kč v areálu VFU, 20,- Kč mimo areál VFU. (v rámci tréninků pod hlavičkou KK VFU)

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdrželo

 

ad 7)

Źádný z výcvikářů se zatím nevyjádřil k možnosti pravidelného cvičení v Psím parku.

 

ad 8)

Pronájem překážek na akce – vždy po domluvě s výborem. Bylo odsouhlaseno, že nečlenům se překážky mimo areál půjčovat nebudou.

 

 • Celodenní akce, intenzivky, semináře - flyball, agility
  • člen – 20,- Kč za tým/den
 • Dlouhodobý pronájem (více jak 1 den) mimo plac
  • agility 500,- Kč/den
  • flyball 300,- Kč/den

 

Sportovka – nečlenům se nebude půjčovat

 

Pronájem placu cizím výcvikářům včetně překážek – 250,- Kč/hod.

 

Návrh Kamily Hrachovcové: externí výcvikáři – všichni výcvikáři musí být členem klubu. Všichni výcvikáři platí poplatek za členství.  Počet brigádnických hodin pro výcvikáře bude 10 hod/rok, z toho 5 hod. na ND. Stávající výcvikáři, kteří nejsou prozatím členy, nemusí při vstupu do KK platit čekatelství ani zápisné. Na konci roku si mohou zažádat o vrácení členského poplatku, výbor rozhodne, zda vrátí celou částku nebo část za mimořádný přínos pro klub, platí jen v případě pravidelných tréninků, placení odvodů a doložení docházky. 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdrželo  

 

ad 9)

Vyloučení Pavly Benešové – po vyčíslení přesné dlužné částky se vypíše na černou listinu na klubových stránkách.

 

 

  

 

Schůze se účastnili:                            Omluveni:                                           Plná moc:

Brázdová Daniela                                 Fiegerová Eliška                                  Marková Lucie

Ertlová Jiřina                                       Gesierichová Veronika                          Pospíšilová Jaroslava

Felcman David                                    Pavlica Jan                                          Stehlíková Alžběta

Felcmanová Věra                                Podloucká Iveta          

Hrobařová Blanka                               Prokopová Karolína

Kozlovská Natálie                                Štarhová Vendula

Lukešová Kateřina                               Tomicová Lenka          

Malířová Anna                                     Svitáková Lenka - host

Matýšková Dana                                   Dlouhá Hana

Nohelová Jindřiška                                Seďová Lucie

Slabá Dana                                         Machová Ludmila

Hrachovcová Kamila - host                    Sabelová Veronika

 

 

Prosím zkontrolujte, pokud jste se omlouvali, zda jste na seznamu a případně co nejdříve reklamujte a napište jakým způsobem jste se omluvili. Neomluveným členům se připisují 3 brigádnické hodiny navíc.


 

Zapsala: Dana Matýšková

V Brně dne 18. července 2013