Členská schůze 21.11.2007

07.09.2011 20:41

1. Účast členů:

Členové, kteří se na schůzi nedostavili, ani svou neúčast předem neomluvili:

 

Derflerová Marie

Halámková Aneta

Holubová Viki

Hršelová Anna

Naďová Kateřina

Plášková Karolína

 

V souladu s předchozími upozorněními, neúčast bez omluvy je vnímána jako nezájem člena o dění v klubu a důsledkem je okamžitý zánik členství výše jmenovaných. Tito jsou tedy povinni odevzdat klíče od cvičáku a jsou-li pronajímateli kotce, tento co nejdříve uvolnit, jelikož podle Stanov KK mají na užívání kotce přednostní právo členové, proto žádost o přidělení kotce osobám, jejichž členství zaniklo, musí být znovu projednána  a schválena výborem.

Budou-li mít tyto osoby zájem o obnovu členství v KK, jejich přijetí bude posuzovat výbor a kromě členských poplatků jim vyvstane nutnost zaplatit znovu i jednorázový vstupní poplatek.

 

2. Organizační záležitosti:

 • Bude zorganizován generální úklid klubovny. Členové se na něj mohou přijít realizovat, a tím si odpracovat brigádnické hodiny. Bližší informace budou po zvolení termínu zveřejněny na internetových stránkách.
 • Internetové stránky spravuje Zuzana Fišerová, veškeré příspěvky a aktualizace je třeba předkládat jí (týká se to zejména rubrik Členové, Úspěchy, Akce, Články). Netýká se to samozřejmě „nástěnek“ zřízených pro zlepšení informovanosti a komunikace. Povinností každého člena je sledovat informace (zejména důležitá upozornění a výzvy) zveřejněné na stránkách. Jejich neznalost neomlouvá.
 • Kromě hromadně organizovaných brigád je také možnost přijít si odpracovat brigádnické hodiny individuálně. Pro tuto záležitost bude na internetových stránkách zřízena nová nástěnka, kde by členové zamýšlení přijít si brigádu odpracovat měli nahlásit ostatním a touto cestou také informovat hospodáře klubu.
 • Problém venčení psů na cvičáku: VENČENÍ PSŮ NA CVIČÁKU JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO! Pokud tento zákaz bude vědomě soustavičně porušován, jako řešení se vidí pouze zakázat volný pohyb psů v prostorách KK.
 • V klubovně jsou k dispozici výrobky značky Pedigree. Přístup k nim (klíče obdrží) všichni výcvikáři, kteří je díky tomu mohou nabízet a prodávat ostatním. Druh, množství a cena prodaného zboží musí být evidována.
 • Vlastnit klíče od branek na cvičák mají nárok všichni členové. Zuzana Fišerová se postará o výrobu klíčů pro tyto členy: Anna Hrdá, Bára Matulová, Lea Pujmanová, Míša Kabešová, Luboš Stodůlka, Škovroňová Martina, Šimečková Alžběta. Předání klíčů členům je odvislé od osobní domluvy. Při předání bude uhrazena cena výroby klíče.
 • Klíče od klubovny vlastní výcvikáři a pronajímatelé kotců. O výjimku zažádal Petr Hudec, bude projednána výborem.
 • Provoz kantýny bude zrušen.
 • Klub vlastní kameru, která slouží pro potřeby členům. Uchovávána bude u Hely Potfajové. Kdo bude mít o její užívání zájem, je nutné informovat Helu. Existuje i možnost rezervace kamery na určité datum (např. závod apod.).
 • 100% hlasů byly schváleny tyto investice:

Osvětlení cvičáku: cca 6000Kč

Oprava áčka: cca 4000Kč

 • Jelikož vedení VFU v budoucnosti údajně plánuje zastavění prostor cvičiště, byla tato situace objasněna: Zástavba současného areálu KK doposud není stoprocentně jistá. Pokud by se uskutečnila (ne dříve než v roce 2010), univerzita se už dříve vyslovila, že by v takovém případě klubu mohla nabídnout prostory pro zřízení cvičiště na pozemcích v Nových Dvorech. V současnosti se však jedná pouze o spekulace.

 

3. Kotce a odkládačky:

 • V kotcích mohou být umisťováni psi, které člen klubu cvičí pro jejich majitele (ale sám majitelem těchto psů není), jen po projednání a schválení výborem a za předpokladu, že je místo v kotci volné a nemá o něj přednostně zájem nikdo jiný. O výjimku zažádala Jana Staňová, bude projednána výborem.
 • Žádost o přidělení kotce bude k dispozici ke stažení na internetu.
 • Odkládačky jsou určeny pouze k užívání během výcviku osobami, které se výcviku zúčastní, mimo tréninky je mohou užívat jen ke krátkodobému umístění psů pouze členové klubu. Pokud má člen zájem o umístění svého psa v odkládačce v době, kdy na cvičáku probíhají tréninky flyballu, je nutné, aby o tomto byl informován patřičný výcvikář (během výcviku flyballu je nárok umisťovat psy pouze ve 3 horních odkládačkách). Během výcviku obran musí být všechny odkládačky volné a k dispozici pro účastníky výcviku! O časech probíhajících výcviků obran budou členové informováni na nově zřízené nástěnce na internetu (viz níže).
 • Odkládačky je nutné po sobě po každém použití uklidit a vyprázdnit (nenechávat uvnitř pelíšky, misky, hračky aj.)
 • Psi mají povolen vstup do klubovny, ale platí zákaz pro jejich umisťování zde během výcviku – k tomuto účelu slouží odkládačky!

 

4. Výcvik:

 • Aktuální nové rozdělení vedení výcviků:

Poslušnost – Iva Lžičařová + Lucka Kiseláková (nový externí výcvikář KK)

Agility – Zuzana Fišerová

Flyball – Michaela Balková + Andrea Švábová

Obrany – Milan Oliva (externí výcvikář)

Dogdancing – pouze po individuální domluvě, Jana Staňová

 • Kurzy poslušnosti jsou určeny i pro štěňata a nahrazují dřívější „Školku pro štěňata“. Všichni zájemci o výcvik poslušnosti budou odkazováni na Ivu Lžičařovou a ta podle svého uvážení může kurzy rozšířit, ale v současné době štěňata nemají vyhrazené zvláštní výcvikové hodiny a cvičí spolu s ostatními.
 • Návrh zavedení výcviku obedience pod vedením Lenky Řačákové. Lenka na schůzi nebyla přítomna, proto tato záležitost byla odsunuta. Pokud bude mít Lenka vážný zájem o vedení tohoto druhu výcviků, měla by o tom vyrozumět výbor, aby bylo obedience zavedeno do rozpisu tréninků.
 • O docházce na výcviky je veden sešit, do kterého jsou všichni výcvikáři povinni evidovat kdo se kdy jakých tréninků zúčastnil. Týká se to i vedení soukromých hodin.
 • Pokud členové budou v areálu KK vést soukromé výcvikové hodiny, které nejsou nijak zaneseny v rozpisu tréninkových hodin, budou tito členové odvádět KK z každé lekce 30Kč za osobu, která není členem a při takovém soukromém výcviku užívá prostor a pomůcek patřících klubu. Za takového návštěvníka klubu plně odpovídá jeho trenér a za chování jeho i jeho psa trenér nese plnou zodpovědnost. Trenér také ručí za to, že je pes platně vakcinován, o čemž se přesvědčil kontrolou očkovacího průkazu.
 • Za 1 lekci se platí následující částky (cena se vztahuje na osobu, ne počet psů)

Poslušnost: nečleni 150Kč, členi 25Kč

Agility+flyball: nečleni 70Kč, členi 25Kč

Obrany: určuje si Milan Oliva

 • Výcvikáři odvádí do pokladny KK za nečleny klubu, kteří se lekce zúčastnili:

Poslušnost: 30Kč

Agility+flyball: 15Kč

Obrany: 20Kč

 • O plánovaném tréninku obran je nutné (zejména kvůli uvolnění prostor v odkládačkách) informovat všechny členy, nejen účastníky výcviku. Pro tyto účely bude zřízena nástěnka na internetových stránkách.
 • Každý člen má nárok individuálně si na cvičáku trénovat mimo výcvikové hodiny. Pro potřeby organizace těchto osobních tréninků bude na webových stránkách klubu zřízena nástěnka.
 • Všichni členové byli vyzváni k ohleduplnosti: Pokud v prostorách cvičiště probíhá jakýkoliv trénink, mějte své psy pod dohledem a zamezte tomu, aby obtěžovali cvičící psy.
 • Podle Stanov KK má každý člen povinnost vykazovat sportovní aktivitu (účast na závodech, zkouškách). Není zavedena povinnost účastnit se tréninků probíhajících na našem cvičišti, pokud člen bude patřičně reprezentovat KK VFU tak, jak mu to Stanovy ukládají.
 • Náš KK v příštím roce plánuje uspořádat min. 4 kynologické akce. Na jejich organizaci by se přednostně měli podílet ti, kteří z určitých důvodů nemohou klub reprezentovat jiným způsobem.

 

5. Výbor klubu:

Proběhla volba nového výboru s následujícími výsledky

Navržený

Počet hlasů pro

Proti

Zdrželo se hlasování

Petra Drbošálová

20

0

7

Zuzana Fišerová

20

0

7

Mirka Umýsová

17

0

10

Iva Lžičařová

16

0

11

Andrea Švábová

14

6

7

Michaela Balková

13

1

13

Jana Staňová

12

1

14

Lenka Šillerová

11

0

16

Ludmila Bicanová

4

0

23

 

Pět osob s nejvyšším počtem hlasů bylo zvoleno do výboru KK.

Funkce si rozdělí na výborové schůzi, která proběhne 30.11. 2007

 

 

 

Zápis zpracovala dne 21.11. 2007 Zuzana Fišerová.