Členská schůze 21.10.2008

07.09.2011 20:48

A) Volba výboru na akademický rok 2008/09

 

 

Petra Drbošalová – předseda:

vede evidenci dokumentů KK a MSKS, přijímá přihlášky a vede evidenci členů, shromažďuje žádosti o kotec, vydává průkazy a roční razítka MSKS, spravuje používání klubové kamery;

 

 

Zuzana Fišerová – místopředseda, pokladník, správce webu:

plní funkci předsedy, pokud ten svou funkci v dané situaci zastat nemůže, spravuje finance KK, vybírá členské příspěvky, poplatky za kotce, odvody za tréninky nečlenů, odesílá odvody do MSKS, vyplácí finanční ohodnocení výboru (ev. výcvikářům), tvoří webové stránky KK;

 

 

Iva Lžičařová – hlavní výcvikář:

ve spolupráci s výcvikáři sestavuje rozpis výcvikových hodin, termínový kalendář akcí v KK, vede evidenci sportovní aktivity a výsledků jednotlivých členů KK, organizuje předváděcí akce;

 

 

Roman Potsch – hospodář:

má na starosti veškeré opravy, úpravy a udržování chodu cvičáku, organizování brigád a evidenci odpracovaných brigádnických hodin jednotlivých členů, vypisuje služby v kotcích;

 

 

Martina Škovroňová – jednatel:

jedná ve jménu KK s MSKS, s vedením školy, se sponzory atd.

 

 

B) Finance

 

 

 

 

Souhrnná zpráva o činnosti KK VFU v období 12/07 – 10/08

zpracovala Zuzana Fišerová, pokladník

 

 

Počet členů: 53 + 4 hosté  

 

 

Nové překážky:

houpačka (Reno)

áčko (Reno)

tunel (Rožnov)

skokové překážky (Míša Rosypalová, Lenka Navrátilová)

flyballová dráha (Reno)

flyballový box (sponzor)

 

 

... výdaje celkem cca 22,5 tis.

 

 

Vybavení:

desky do kotců (Míša Franková)

osvětlení (Roman Potsch)

sekačka (Míša Kabešová)

 

 

Pořádané akce:

ZZO (Iva Lžičařová)

Jarní klubový závod agility (Zuzana Fišerová, Petra Drbošalová)

Majáles

ZOP (Jana Staňová)

Podzimní klubový závod agility (Zuzana Fišerová, Petra Drbošalová)

Klubový závod poslušnosti (Lucka Kiseláková)

 

 

Jednání:

dopis vedení školy

 

 

Finance:

počáteční stav (převzato od Hely Potfajové, pokladníka do r.2007): 29115Kč

k 21.10. 2008: 45319Kč + pohledávky

 

 

Účetnictví KK je členům kdykoliv k dispozici k nahlédnutí u pokladníka.

 

 

 

 

Schválené návrhy investic:

1. Klubová trička/mikiny:

     na toto téma bude v nejbližší době otevřena diskuse na klubových webových stránkách

2. Zajištění kotce od Lucie Urbanové:

     o nainstalování boční desky bude požádána Míša Franková

3. Popelnice, zásoba pytlů na odpadky

4. Smetáky a hrábě

5. Snímatelné úchyty na laťky skokových překážek

    

Nebyla schválena koupě nového zámku u zadní branky. Zámek je z vnitřní strany normálně funkční. Povinností členů je branku zamykat! Kdo má zájem o klíč od visacího zámku hlavní branky, kontaktujte pokladníka

 

 

Schválené změny týkající se financování klubu, které budou zaneseny do Stanov KK:

1. Příspěvky pro výcvikáře a členy výboru:

     Výcvikáři KK mají nárok na příspěvek 500Kč/rok z klubové pokladny na pokrytí výdajů spojených s komunikací se členy (SMS, telefonáty), a to:

- pokud vedou výcviky pravidelně, a to nejméně 2hodiny týdně

- pokud jejich výcviky navštěvují členové, a to v počtu minimálně 5 za týden

- zejména pokud vedou výcviky bezplatně

- nebo jestliže se alespoň 2krát ročně stanou hlavními pořadateli závodu/ akce konané pod hlavičkou KK/ zviditelňující klub nebo 1krát ročně, bude-li se jednat o akci velkých rozměrů

Žádosti o přidělení příspěvku bude shromažďovat pokladník, jejich adekvátnost posoudí výbor.

    

     Účastníci členské schůze navrhli a odhlasovali finanční ohodnocení členů výboru:

Členové výboru obdrží 1000Kč/roční funkční období za svědomitou práci a svůj čas, který věnují věcem klubu.

 

 

2. Poplatky za tréninky:

     Výši poplatků si určuje výcvikář, jeho povinností je odvádět 30Kč do klubové pokladny za každou 1 lekci nečlena KK

 

 

3. Členské příspěvky:

     Povinností stávajícího člena je uhradit členské příspěvky na nový kalendářní rok nejpozději do 31.1. daného roku. Neučiní-li tak, jeho členství k 1.2. daného roku zanikne se všemi svými důsledky.

     Byla odhlasována změna výše členských poplatků pro nové členy, včetně členů, kterým z jakéhokoliv důvodu členství v KK zaniklo:

- První rok svého členství v KK je nový člen považován za „čekatele“. Členské příspěvky pro tyto čekatele jsou dvojnásobné než pro stávající členy (Př.: člen starší 18ti let 1.rok svého působení v KK uhradí 1000Kč čekatelství + 250Kč vstupní poplatek, 2. rok již pouze 500Kč/kalendářní rok).

- Od úhrady vstupního poplatku 250Kč jsou oproštěny osoby, které před vstupem do KK absolvovaly kompletní kurz poslušnosti (tj.10 lekcí).

 

 

4. Poplatky za kotce:

     Povinností pronajímatele kotce je uhradit měsíční poplatek nejpozději do konce daného měsíce. Pokud tak neučiní, bude platit penále, a to za prodlevu v placení o délce 1 měsíc se cena za každý neuhrazený měsíc navýší o 100% (Př.: Pokud bude  pronájem kotce za měsíce leden a únor zaplacen až v březnu, pronájem nebude roven 100Kč/měsíc, nýbrž 300Kč/leden, 200Kč/únor a 100Kč/březen.)

 

 

5. Účet KK:

     Bude zřízen.

 

 

C) Brigády

 

 

Schválené návrhy:

1. Od nového kalendářního roku si každý člen vyhotoví vlastní formulář/ zápisník, kam si bude sám uvádět datum, náplň brigád a počet odpracovaných hodin. Správnost údajů mu svým podpisem může schválit jakýkoliv člen výboru. Hospodář KK si může tyto formuláře kdykoliv vyžádat ke kontrole a k potřebám vedení centrální evidence o neodpracovaných hodinách. Členové mohou formuláře kdykoliv dobrovolně předložit hospodáři, aby si údaje zavedl do své evidence. Pokud člen svůj formulář ztratí, zůstane mu platný pouze ten počet hodin, kolik bude mít ve své evidenci zanesených hospodář. 

 

 

2. Platí přísný zákaz zanechávání osobních věcí v odkládačkách. K odkládačkám bude umístěn pytel, do kterého bude mít každý právo odkládačku vyklidit, pakliže si v ní někdo odložil své deky/misky apod. Tento pytel bude každý týden vynášet služba kotců.

 

 

Schválené změny týkající se brigádnické povinností členů, které budou zaneseny do Stanov KK:

1. Člen má povinnost odpracovat 10 brigádnických hodin, z toho ale nejméně 5 hodin do konce června daného roku. Výjimka, kterou posoudí hospodář, může být udělena pouze novým členům, kteří se stali členy KK až v průběhu roku nebo členům dlouhodobě indisponovaným ze zdravotních důvodů.

 

 

2. Pokud člen nesplní povinnost zmíněnou v předchozím bodě, složí zálohu 1000Kč, a to nejpozději do 15.7. daného roku. Neučiní-li tak, jeho členství s okamžitou platností zanikne. Bude-li se osoba, jejíž členství zaniklo z důvodu neplnění brigádnických povinností, chtít stát znovu členem a od jejího vyloučení z klubu neuplynuly minimálně 2roky, bude muset při svém opětovném vstupu uhradit 200Kč za každou neodpracovanou hodinu a automaticky také zálohu 1000Kč. Záloha bude vratná v době, kdy člen opustí KK (přestane být členem) a bude mít splněny všechny své brigádnické povinnosti (tedy odpracovaných 10h/rok nebo uhrazeno 200Kč za každou neodpracovanou hodinu).

 

 

(Bod 1 a 2 vstoupí v platnost až od 1.1. 2009)

 

 

3. Za aktivity významně přínosné pro klub může hospodář udělit splnění několika brigádnických hodin, ačkoliv tyto aktivity nebyly spojeny s žádnou manuální prací.

 

 

4. Osoby mladší 15ti let mohou plnit svou brigádnickou povinnost pouze za dozoru zletilé osoby.

 

 

Návrhy brigád:

Individuálně:

- shrabání listí

- úklid prostorů na překážky

- odklizení smetí kolem háračáku

Hromadně:

- výroba branek kolem kotců (o zrealizování byl požádán hospodář)

- na jaře desinfekce kotců a odkládaček (datum konání naplánuje hospodář, wapku slíbila zapůjčit Alžběta Šimečková)

 

 

 

 

D) Výcviky

 

 

Informace:

1. Zaveden bodovací systém pro členy. Podrobnější informace budou uveřejněny na internetu.

 

 

2. Každý zájemce o pořádání jakékoliv akce, nechť to konzultuje s hlavním výcvikářem, který bude spravovat termínový kalendář KK. Akce, které se pořádají pod záštitou MSKS, je třeba hlásit minimálně půl roku předem! 

Byla schválena a přislíbená výpomoc KK při pořádání závodu v dogfrisbee Tomášem Kociánem v roce 2009.

 

 

3. Klubu agility ČR byla zaslána žádost o schválení naše klubu jako oblastní skupiny agility (OSA).

 

 

4. Studenti VFU, pokud jsou řádnými členy/ hosty KK a aktivně se věnují kynologii, mají právo být oproštěni od výuky tělesné výchovy (TV) ve 2. a 3. ročníku. Na konci každého semestru předkládá jednatel KK vedoucímu disciplíny TV aktuální seznam členů KK, kteří o oproštění od výuky TV projeví zájem.

 

 

Schválené návrhy, které budou zaneseny do Stanov KK:

1. Hosté KK nemají právo na neomezený přístup do prostor klubu, nesmějí se v těchto prostorách zdržovat v době mimo tréninky a nemají právo využívat je (včetně vybavení klubu) k individuálním výcvikům. Výjimka bude udělována pouze studentům VFU. Hosté KK nemají ani stejné přednostní právo na udělení kotce, které náleží v první řadě členům-reprezentantům KK a studentům/ zaměstnancům VFU.

 

 

2. Na individuální tréninky mají nárok pouze členové KK starší 15ti let, a to po konzultaci se svým výcvikářem.

 

 

3. Člen KK má povinnost reprezentovat KK a nesmí na žádné akci vystupovat pod hlavičkou jiného klubu. Při porušování této povinnosti bude takový člen z KK VFU vyloučen. Členové nemají povinnost trénovat pouze v KK VFU, účastni tréninků se mohou kdekoliv.

 

 

E) Jednání

1. Členové byli informování o jednání s vedením školy, které KK vedl v průběhu roku.

2. V blízké době bude sjednána schůzka se zástupcem Pedigree. O její zorganizovaní se nabídla postarat Iva Lžičařová.

 

 

F) Ostatní

 

 

Schválené změny Stanov KK:

1. Členové KK mají zákaz hanobit jméno klubu. Členům KK náleží povinnost šířit a starat se o dobré jméno klubu. Za porušení této povinnosti jim hrozí vyloučení z KK a zákaz stát se znovu jeho členem v době následujících 2 let.

 

 

2. Každý člen má povinnost sledovat informace vyvěšené na webu nebo nástěnce KK. Jejich neznalost neomlouvá.

 

 

3. V klubovně mají právo odkládat si své věci pouze výcvikáři a pronajímatelé kotců, a to pouze na k tomu určených místech. Za porušování pořádku v prostorách klubovny může výbor dotyčné osobně udělit upomínku (viz dále).

 

 

4. Výbor KK může při neplnění svých povinností členům udělovat upomínky. Nereagování ani na druhou takovou upomínku znamená vyloučení daného člena z KK. Při vážném porušení Stanov je možné vyloučení z KK okamžité.

 

 

5. Uživatelé kotců/ odkládaček a všichni návštěvníci KK vůbec odpovídají za škody způsobené svým psem. Tyto škody mají povinnost neprodleně po jejich vzniku odstranit nebo je klubu finančně kompenzovat.

 

 

 

 

Zápis zpracovala dne 22.10. 2008 Zuzana Fišerová