4. Mikulášský závod v poslušnosti (2013)

06.11.2013 22:30

 

Kynologický klub VFU v Brně Vás srdečně zve na

 

 

4. MIKULÁŠSKÝ

K L U B O V Ý  Z Á V O D

V  P O S L U Š N O S T I

 

konaný dne 15. 12. 2013 v 9.00 hodin, prezentace 8:00- 8:30.

 

na cvičišti KK VFU

(Palackého 1-3, 612 42 Brno)

Pavilon prof. Klobouka

 

 

Organizační pokyny a propozice závodu:

 

-   uzávěrka přihlášek je 8. prosince 2013, možnost přihlašování nečlenů od 18.11.2013           (netýká se lidí, kteří navštěvují kurzy poslušnosti na VFU)

-   zúčastnit se mohou všichni psi a feny s platným očkováním, bez ohledu na plemeno, původ, velikost a již vykonané zkoušky. Háravé feny je nutno nahlásit při příchodu na cvičiště. Nastoupí k závodu jako poslední.

 

-   startovné nutno uhradit převodem na účet č. 670100-2208622131/6210. Do poznámky:jméno a datum závodu. Platba na místě = + 50 kč (kromě EXTRA)

 

                                                                       200 Kč člen KKVFU (včetně kurzů)

 

                                                                       250 Kč nečlen KK VFU

 

                                                                       EXTRA  10 Kč za jednotlivé disciplíny

                                                                                     50 Kč za všechny disciplíny

 

-   prezentace a přejímka psů je od 8.00 do 8:30 hodin. Při přejímce bude nutné předložit očkovací průkaz s platným očkováním

-   oficiální zahájení závodu je v 9.00 hodin

-   posuzování bude prováděno podle propozic pro tento závod

-   psovod je povinen dbát pokynů pořadatele

-   pořadatel akce neodpovídá za škody způsobené psovodem nebo psem, ani za úhyn nebo ztrátu psa

 

-   při rovnosti bodů rozhodne o pořadí:       1. Ovladatelnost (u štěnat Odložení)

                                                                2. Aport

                                                                3. Los

 

Připravené ceny a to nejen pro tři nejlepší v každé kategorii.

 

 

Přihláška zde: https://www.maxsite.cz/sluzba.php?ank=7bbb5544e29326cf6d8dd9c

 

Případné informace na:

                  Tel:            724 812 390

                 e-mail:        LukesovaKaterina@seznam.cz

 

Změna programu vyhrazena

 

 

Kategorie

Kategorie Štěňata a úplní začátečníci

 

Možnost použití pamlsků a hraček po celou dobu provádění cviků, při hodnocení bude přihlíženo k věku pejsků.

 

1.      Přivolání – 10 bodů

2.      Překážková dráha (chůze u nohy) – 10 bodů

3.      Sedni, lehni, vstaň – 10 bodů

4.      Přivolání za ztížených podmínek – 10 bodů

5.      Hry s pamlskem – 10 bodů

6.      Hry s hračkou – 10 bodů

7.      Odložení – bude bráno jako rozhodující při nerovnosti bodů

8.      Přenášení psovodem a cizí osobou – 10 bodů

9.      TÝM  – 5 bodů

  Celkem bodů: 80

 Provedení cviků:

Přivolání – pejska vypouští pomocník, cvik končí přiběhnutím pejska za páníčkem a odměnou od páníčka. Pejsek nemusí předsedat.

Překážková dráha (štěněčí chůze u nohy) – psovod se psem překonávají předem určenou „překážkovou“ dráhu

Polohy – pejsek může polohy provádět dle uvážení páníčka i před ním nebo u nohy. Na pokyn rozhodčího vykoná pes změny poloh.

Přivolání za ztížených podmínek – pejska vypouští pomocník. V cestě bude mít pejsek nástrahy běžného života ;o)

Hry s pamlskem – na místě dostane páníček na výběr ze 4 úkolů (vlnovka – při navádění páníčkem pamlskem opisuje pohyb hada, otočky – pes je naváděn tak, že udělá otočku, při níž se otočí o 360°, po celou dobu naváděni stojí na všech 4 tlapkách, slalom – slalom mezi nohama psovoda, viz. prvky dogdancingu, couvání )… Z těchto úkolů si páníček vybere 2 libovolné, které s pejskem předvede...

Hry s hračkou – předvedení hry pejska s pánečkem.

Odložení – Vysvětlete jak byste krok po kroku učili odložení a předveďte v jaké fázi jste.

Přenášení psa psovodem a cizí osobou – psovod zvedne psa a nese jej 5 metrů, kde ho předá pomocníkovi, který ho nese dalších 5 metrů. U psů, které psovod neunese je možné přenesení psovodem a pomocníkem zároveň. Po celou dobu je možno pejska odměňovat.

TÝM  = hodnotí se spolupráce nastoupené dvojice od počátku až do konce cvičení. Jak psovod odměňuje, jaká pejskovi klade kritéria, atd. Součástí hodnocení bude i slovní popis.

Není cílem všechny porazit, ale ochutnat atmosféru závodu, zjistit, jak se bude náš pejsek chovat, pokud je páníček ve stresu, socializovat celou dvojici a samozřejmě také hlavně vědět, kde jako vedoucí jednotka, tedy psovod děláte chybky a co je dobré doladit J

 „všechno je povoleno“ -  chválit, odměňovat (pamlsky, hračkou)…Doufáme, že pro vás bude tato kategorie přínosnou a že se vy i pejsek budete cítit jako doma ;)

 

 

___________________________________________________________________________

           

 

 

 

 

Kategorie Mírně pokročilí

 

Použití pamlsků dovoleno po ukončení jednotlivých cviků

 

 1. Přivolání (libovolný ze dvou způsobů)                                                                    10b.
 2. Ovladatelnost na vodítku                                                                                      10b.
 3. Sedni, lehni, vstaň u nohy na vodítku                                                                    10b.
 4. Aport volný (Předmět psovoda, povoleno psa přidržet, stačí přinést)                        10b.
 5. Skok vysoký   (do 50cm)                                                                                      10b.
 6. Skok šplhem                                                                                                       10b.
 7. Kladina nízká jedním směrem                                                                               10b.                            
 8. Nepříjemný materiál                                                                                            10b.
 9. Přenášení psa psovodem nebo psovodem a pomocníkem                                        10b.
 10. Dlouhodobé odložení 10 m.                                                                                  10b.

 

                                                                                                                      Celkem bodů: 100

 

Provedení cviků:

 

PŘIVOLÁNÍ – viz kategorie Závodníci

 

DLOUHODOBÉ ODLOŽENÍ - viz kategorie Závodníci, PSOVOD NENÍ V ÚKRYTU

 

SEDNI, LEHNI, VSTAŇ - viz kategorie Závodníci, provádí se ale se psem upoutaným na vodítku

 

PŘENÁŠENÍ PSA - viz kategorie Závodníci

 

OVLADATELNOST na VODÍTKU

Povely : "K noze " a tlesknout (dlaní levé ruku na levé stehno "Sedni ")
Pes ochotně a ukázněně následuje psovoda vedle jeho levé nohy tak, aby svým kohoutkem byl na její úrovni. Pes nesmí psovoda předbíhat ani se opožďovat, nesmí bránit psovodovi v pohybu.
Podle pokynů rozhodčího se provádějí obraty vpravo, vlevo a čelem vzad a to za pohybu i v klidu. Výkon se provádí v normální chůzi, v pomalé chůzi, či poklusem.
Povel " K noze " je povolen při každém vykročení ze základní polohy, při změně směru či způsobu chůze (klus, pomalá chůze) a při zastavení (zde možno i povel "Sedni "). Možnost pejskovi pomoct tělem (např. ukázání při lehni) a posunkovými povely. Ovlivňování zvuky není povoleno. Vodítko je viditelně prověšené.

 

PRŮCHOD SKUPINOU OSOB
Povely ; "K noze ", "Sedni "
Tento cvik bezprostředně navazuji na ovladatelnost bez vodítka. Skupinu tvoří nejméně 4 osoby, které se volně pohybují a mohou se bavit.Pes by se ve skupině měl chovat přirozeně a sebevědomě, jakýkoliv náznak agresivity, nejistoty či strachu jsou chybou.
Na pokyn rozhodčího projde psovod skupinu, za ní se otočí, znovu do ní vejde a uvnitř se zastaví a psa posadí. Na pokyn se rozejde a skupinu opustí.

APORT VOLNÝ

Povely : "Aport " - ukázání pravou rukou do směru odhozeného sportu "Pusť"

Jako aport lze použít jakýkoliv předmět nebo hračku, nesmí to však být výstroj psa ani pamlsky (např. kost, předměty z buvolí kůže apod.).
Neupoutaný pes sedí u nohy psovoda, může být přidržován. Na pokyn rozhodčího psovod odhodí předmět minimálně na 10 kroků, na další pokyn vysílá psa. Pes musí rychle a přímou cestou běžet k předmětu, pevně jej uchopit a stejně rychle a přímo se vrátit k psovodovi, s předmětem nemusí předsedat. Předmět musí být odevzdán psovodovi, nesmí být upuštěn na zem.

SKOK VYSOKÝ - viz kategorie Závodníci, výška překážky maximálně 50cm.

SKOK ŠPLHEM - viz kategorie Závodníci

KLADINA NÍZKÁ JEDNÍM SMĚREM - viz kategorie Závodníci

CHŮZE PO NEPŘÍJEMNÉM MATERIÁLU
Nepříjemným materiálem se zde rozumí takový povrch, který není pro pohyb psa zcela běžný a vyžaduje od psa, aby svůj pohyb tomuto materiálu přizpůsobil. Pro přípravu cviku se doporučují tyto druhy materiálu ; igelit, hrubší štěrk, sutiny, vlnitý plech nebo laminát, pás linolea příp.led. Pro splnění cviku je nutné, aby se pes pohyboval alespoň po třech druzích materiálu. Každý druh má mít délku nejméně 3 metry a jednotlivé druhy mají na sebe navazovat. Pořadatel ručí za to, že pohyb psů bude bezpečný, ručí také za přípravu cviku. Po dohodě s rozhodčím je možné užít i jiné než navrhované druhy materiálu, musí však splňovat daná kritéria.
Povel : K noze . - tlesknutí dlaní levé ruku na levé stehno " Sedni " (při zastavení)

Psovod se psem na vodítku u nohy přechází určený prostor, na pokyn rozhodčího se zastaví a psa u nohy posadí. Na další pokyn rozhodčího pokračuje v chůzi.
Pes by se měl chovat přirozené, měl by jít sebevědomé u nohy a po zastavení ihned usednout. Neměl by projevovat nechuť k provedení cviku ani bázlivost.

 

 

 

Kategorie Závodníci

 

 

 1. Přivolání (libovolný ze dvou způsobů)                                                              10b.
 2. Dlouhodobé odložení 20m, psovod v úkrytu                                                      10b.
 3. Ovladatelnost bez vodítka + průchod skupinkou osob                                         15b.
 4. Sedni, lehni, vstaň u nohy bez vodítka                                                              10b.
 5. Odložení za pochodu vsedě                                                                             10b.
 6. Odložení za pochodu vleže                                                                              10b.
 7. Skok vysoký, 1m                              nebo alternativa:         Stůl                       10b.
 8. Skok šplhem                         nebo alternativa:         Tunel                               10b.
 9. Kladina nízká jedním směrem                                                                         10b.
 10. Aport (povinná aportovací činka)                                                                     10b.
 11. Přenášení psa psovodem nebo psovodem a pomocníkem                                    5b.
 12. Skupinové odložení vsedě (30 s., 5m)                                                              10b.
 13. Štěkání                                                                                                         10b.

 

 

                                                                                                               Celkem bodů: 130

 

Provedení cviků a výstroj psa:

Výstroj psa

a) obojek

 • jakýkoliv hladký kožený, látkový (popruh) či kovový avšak dostatečně pevný, může být i víceřadý
 • pokud je stahovací nebo polostahovací, nesmí být nastaven na stahování
 • pes má mít pouze jeden obojek (neplatí pro antiparazitní obojky) Používání ostnatého obojku je zakázáno!

b) vodítko krátké:

 • musí mít takovou délku, aby při cvicích poslušnosti mohlo být náležitě prověšeno
 • může mít 1 nebo 2 karabiny (tzv.propínací)
 • psovod ho musí mít stále u sebe a to i tehdy, když vede psa volně - v tom případě má vodítko ukryto v kapse nebo zavěšené z levého ramene na pravý bok

náhubek

 • v průběhu celé akce pracuje pes bez náhubku
 • výjimku tvoří pouze cvik "přenesení psa psovodem a cizí osobou", kde je náhubek povinný

 

 

 

 

CVIKY

PŘIVOLÁNÍ

varianta A

Povely : .. Ke mně " a upažení levé ruku s následným připažením " K noze " a tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno

Psovod vyjde s neupoutaným psem. Na pokyn rozhodčího se pes na povel " Volno " musí vzdálit od psovoda nejméně 10 kroků, Psovod se na pokyn rozhodčího zastaví a otočí se čelem ke psu, na další pokyn rozhodčího přivolá psa povelem " Ke mně ". Pes má radostně a přímou cestou přiběhnout k psovodovi a usednout před něj. Na další povel " K noze " má pes usednout k noze psovoda.

Varianta B

Povely : "K noze" a tlesknutí dlaní levé ruce na levé stehno, příp. "Sedni " a tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno (možno použít u zastavení) Psovod vyjde s neupoutaným psem. Na pokyn rozhodčího se pes na povel " Volno " musí vzdálit od psovoda nejméně 10 kroků.. Psovod na pokyn rozhodčího zavelí " K noze ". Pes se má radostně a přímou cestou zařadit k levé noze psovoda a pokračovat s ním v chůzi. Na pokyn rozhodčího se psovod zastaví a pes na povel " K noze " nebo " Sedni " usedá k jeho levé noze. . Pozn.

Součástí obou variant je i cvik VOLNO - povel "Volno " a ukázání pravou rukou do žádaného směru. Na tento povel se pes musí vzdálit minimálně 10 kroků od psovoda. Pokud se pes nevzdaluje ani po 3. povelu, může být cvik PŘIVOLÁNÍ anulován.

OVLADATELNOST BEZ VODÍTKA

PovelY : "K noze " a tlesknout (dlaní levé ruku na levé stehno "Sedni ")
Pes ochotně a ukázněně následuje psovoda vedle jeho levé nohy tak, aby svým kohoutkem byl na její úrovni. Pes nesmí psovoda předbíhat ani se opožďovat, nesmí bránit psovodovi v pohybu.
Podle pokynů rozhodčího se provádějí obraty vpravo, vlevo a čelem vzad a to za pohybu i v klidu. Výkon se provádí v normální chůzi, v pomalé chůzi, či poklusem.
Povel " K noze " je povolen při každém vykročení ze základní polohy, při změně směru či způsobu chůze (klus, pomalá chůze) a při zastavení (zde možno i povel "Sedni "). Další ovlivňování - pohyby rukou, tělem či zvuky - není povoleno.

PRŮCHOD SKUPINOU OSOB
Povely ; "K noze ", "Sedni "
Tento cvik bezprostředně navazuji na ovladatelnost bez vodítka. Skupinu tvoří nejméně 4 osoby, které se volně pohybují a mohou se bavit.Pes by se ve skupině měl chovat přirozeně a sebevědomě, jakýkoliv náznak agresivity, nejistoty či strachu jsou chybou.
Na pokyn rozhodčího projde psovod s neupoutaným psem skupinu, za ní se otočí, znovu do ní vejde a uvnitř se zastaví a psa posadí. Na pokyn se rozejde a skupinu opustí.

 

 

SEDNI - LEHNI - VSTAŇ

Povely "Sedni" - lehký úder levou rukou na levé stehno
"Lehni" - mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu "Vstaň" - mírné pokrčení v kolenou Pes jee bez vodítka. Pokyny k vydání povelu dává rozhodčí. Pes po provedení každé polohy v ní setrvá tak dlouho, dokud mu psovod nedá jiný povel.

 

ODLOŽENÍ dlouhodobé

Povely lehni - mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu
" Zůstaň" - mírné přiloženi dlaně levé ruky před čenich psa.
Psovod položí na určeném místě psa a dá mu povel "Zůstaň". Na pokyn rozhodčího se psovod vzdálí od psa, otočí se směrem ke psu a zůstane klidně stát. U psa nesmí zůstat vodítko ani jiný předmět. Během tohoto cviku probíhá přezkoušeni dalšího psa v poslušnosti.
Pokud se pes vzdálí z místa o více než 3 metna je cvik anulován. Při nepřízni počasí (silná rosa, silný déšť, mráz apod.) může psovod  po předchozí dohodě s rozhodčím odložit psa na vlastní textilní podložku velikostí svého psa. Rozhodčí však zkontroluje nezávadnost podložky (čistota, zápach apod.).

 

APORT

Povely : "Aport " - ukázání pravou rukou do směny odhozeného sportu "Pusť" "K noze" - tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno

Jako aport lze použít aportovací činku přiměřenou velikosti psa. Pes sedí při odhazování předmětu volně u nohy psovoda, nesmí být přidržován, pokud není stanoveno jinak. Aport se odhazuje na vzdálenost min. 10 kroků. Předmět musí pes přinést těsně před psovoda, pokud ho však nedonese na vzdálenost menší než 3 kroky, není cvik splněn.
Neupoutaný pes sedí u nohy psovoda. Na pokyn rozhodčího psovod odhodí předmět, na další pokyn vysílá psa s povelem "Aport". Pes musí rychle a přímou cestou běžet k předmětu, pevně jej uchopit a stejně rychle a přímo se vrátit k psovodovi, kde s sportem předsedne. Na pokyn rozhodčího dá psovod povel "Pusť" a předmět psovi odebere. Na další pokyn usměrni psa k noze.

SKOK VYSOKÝ
Povely : "Vpřed" - ukázáni  rukou k překážce "K noze" - tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno

Výška překážky :
100 cm - pro psi s kohoutkovou výškou nad 50 cm
80 cm - pro psi s kohoutkovou výškou 36 - 5O cm
5O cm - pro psi s kohoutkovou výškou do 35 cm

Překážka se překonává pouze jedním směrem.

Psovod stojí s neupoutaným psem před překážkou. Na pokyn rozhodčího vyšle psa s povelem " Vpřed " přes překážku a sám ho podél překážky následuje. Za překážkou se na další pokyn rozhodčího psovod zastaví a psa usměrní k noze. Pes by měl překážku překonat bez doteku, za překážkou se sám zařadí k noze psovoda a po povelu "K noze" se posadí.

SKOK ŠPLHEM
Povely : "Vpřed" - ukázání rukou k překážce "K noze" - tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno.
Používá se překážka typu A, vysoká 160 cm, nebo šikmá stěna z parkuru AGILITY. Překážka se překonává pouze jedním směrem.Provedení je stejné jako u cviku č. 6. skok vysoký. Pes by však neměl na překážku a z ní skočit jen dvěma skoky, ale měl by po šikmých stěnách šplhat.

 

ŠTĚKÁNÍ

posunek - pravou rukou ohnutou v lokti 3x kmitnout vztyčeným ukazovákem směrem ke psu.
Psovod stojí s neupoutaným psem sedícím u nohy. Na pokyn rozhodčího dá psovi povel "Štěkej", pes musí na jediný povel nejméně 3x hlasitě zaštěkat, Reakce na povel musí být okamžitá (do 3 sek.), Změna polohy není přípustná.
Pozdní reakce na povel, dlouhé prodlevy mezi jednotlivými štěknutími, nevýrazné štěkání či změna polohy jsou chybou, Pokud pes ani jedenkrát nezaštěká v sedě, je cvik anulován.

 

 

KLADINA NÍZKÁ JEDNÍM SMĚREM

Dvojice vychází ze základní pozice s povelem „VPŘED“ a zdolá kladinu. Za překážkou se pes přiřadí k noze a společně se s povelem na pokyn rozhodčího zastaví.

 

 

ODLOŽENÍ VSEDĚ VE SKUPINĚ PO DOBU 30s.

povely:  „Sedni”, „Zůstaň“

Psovodi se společně se svými psy seřadí do jedné řady a zaujmou základní pozici Na pokyn rozhodčího jsou psi odpoutáni z vodítka a psovodi velí psům „ZŮSTAŇ“. Na pokyn  odchází psovodi bez ohlížení 5 m vpřed směrem od psů, tam se zastaví a na další pokyn  se otočí čelem ke psům. Zde setrvají po dobu 30 sekund. Po dobu tohoto časového intervalu musí psi zůstat v poloze „SEDNI“. Po uplynutí stanoveného času se psovodi na pokyn vrátí a přiřadí se ke psům do základní pozice.

 

ODLOŽENÍ ZA POCHODU VLEŽE

"K noze" - tlesknutí dlani levé ruku na levé stehno

"Lehni" - mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu

"Sedni" - lehký úder levou rukou na levé stehno

psovod vyjde na pokyn rozhodčího daným směrem, pes jde neupoután u nohy svého psovoda. Na další pokyn psovod povelem "Lehni" odloží psa a pokračuje v chůzi asi dalších 20 kroků. Na pokyn rozhodčího se zastaví a otočí čelem ke psu. Na další pokyn se vrátí ke psu, který musí ležet až do doby, kdy ho psovod na pokyn rozhodčího posadí.
Pes musí ulehnout ihned po povelu, měl by ležet rovně, ne na boku.Psovod se při pokládání psa nesmí zastavovat, zpomalovat, otáčet se ani jinak ovlivňovat psa. Pes nesmí místo opustit ani měnit polohu, jinak je cvik anulován.

 

ODLOŽENÍ ZA POCHODU VSEDĚ

psovod vyjde na pokyn rozhodčího daným směrem, pes jde neupoután u nohy svého psovoda. Na další pokyn psovod povelem SEDNI odloží psa a pokračuje v chůzi asi dalších 20 kroků. Na pokyn rozhodčího se zastaví a otočí čelem ke psu. Na další pokyn se vrátí ke psu, který musí SEDĚT až do doby, než psovod přijde a přiřadí se ke psu.
Pes musí sednout ihned po povelu, měl by sedět rovně, ne na boku.Psovod se nesmí zastavovat, zpomalovat, otáčet se ani jinak ovlivňovat psa. Pes nesmí místo opustit ani měnit polohu, jinak je cvik anulován.

 

PŘENESENÍ PSA PSOVODEM A CIZÍ OSOBOU

Součástí tohoto cviku je přezkoušení návyku psa na náhubek. pes má náhubek nasazen po celou dobu trvání cviku. Pokud pes projeví v průběhu cviku agresivitu k psovodovi či k cizí osobě (pomocníkovi), je cvik ukončen a anulován. Ze zkoušky však pes vyloučen není. Pes sebou má nechat manipulovat bez náznaku strachu a s dostatečným sebevědomím. Nemá z náruče skákat ani se vzpírat. Psovod ho může v průběhu cviku chválit a povzbuzovat.

 

 

ALTERNATIVNÍ CVIKY:

 

STŮL – nahrazuje cvik skok vysoký. Psovod dá ve vzdálenosti od stolu psovi povel pro vyslání na stůl a na stole mu dá povel pro zaujmutí polohy. Psovod dojde ke stolu, zastaví se a přiřadí psa k noze.

 

TUNEL – nahrazuje cvik skok šplhem. Z výchozí pozice je pes vydlán do tunelu a po proběhnutí tunelem usměrněn do psovodem zvolené polohy. Psovod se přiřadí ke psu a srovná psa povelem „ k noze“ do základního postoje.

 

___________________________________________________________________________

 

Kategorie EXTRA

 

Dovoleno použití pamlsků a motivace všeho druhu  :)

 

 1. Přivolání
 2. Maxitunel
 3. Čertíkův aportík
 4. Výlov kapra na vánoce
 5. Odložení na dálku
 6. Nejoriginálnější trik
 7. Štěkání
 8. Podávání předmětů
 9. Mikulášský tunýlek
 10. Vyhledávání balonku v terénu (možno mít vlastní)

 

 

Nastínění některých cviků:

 

Přivolání – psa vypouští pomocník, probíhá na čas

Čertíkův aportík – aport „svádějícího“ předmětu

Výlov kapra – podání předmětu z vody

Podávání předmětů – různé i nepříjemné materiály

Mikulášský tunýlek – veselé zdolání tunelu