Zápis z členské schůze 10.11.2016

15.11.2016 23:32

Členská schůze KK VFU Brno konaná dne 10. 11. 2016 v 19:00

 

Program:

 1. Zahájení členské schůze, pověření člena vyhotovením zápisu
 2. Informace o hospodaření klubu
 3. Informace o akcích klubu (zkoušky, závody, semináře)
 4. Informace o areálu na Nových Dvorech a na VFU
 5. Informace o brigádách
 6. Informace o pronájmu kotců, zpráva o činnosti výcvikářů
 7. Zhodnocení nového systému odvodů
 8. Volba nového výboru KK VFU
 9. Projednání dalšího statutu klubu, projednání a schválení nových stanov klubu
 10. Různé

 

 1. Zahájení schůze

Členskou schůzi zahájila a vedla Kateřina Lukešová, zápisem ze schůze byla pověřena Anna Malířová

 

 1. Informace o hospodaření klubu

 

Členům KK VFU byl na schůzi sdělen zůstatek peněz na klubovém účtu a byli seznámeni také s přínosem akcí konaných pod hlavičkou KK VFU. Zisk z akcí, které se prozatím konaly v roce 2016, činí necelých 11.000,-Kč. Zároveň došlo k porovnání zisku klubu z odvodů z tréninků za první a druhé čtvrtletí roku 2016 se třetím čtvrtletím, kdy byl uplatněn již nový systém odvodů.

 

 

 1. Informace o akcích klubu (zkoušky, závody, semináře)

V roce 2016 klub prozatím uspořádal 8 akcí, přičemž nás ještě jedna klubová akce čeká.

Všechny akce byly z hlediska prezentace klubu přínosné a ohlasy od lidí byly také dobré.

 

 

 1. Informace o areálu na Nových Dvorech a na VFU

Na cvičišti v Novém dvoře se v letošním roce řešilo poslední dobou převážně osvětlení. S momentálním stavem osvětlení, jeho zprovozňování, ale také plánech do budoucna nás seznámil Petr Hudec, který vše zařizoval.

Již je zakoupena centrála, zatím je provizorní osvětlení, (školení o zapojení centrály – Hudec, Pospíšilová), rozvody pro centrálu a osvětlení placu – mobilní osvětlení, každý kdo chce využívat, sám zapojí, na konci vypojí, uklidí a dbá na informování ostatních o stavu benzínu atd.

Do Nového dvora byla letos pořízena také Toi Toi a v plánu kromě dořešení osvětlení je také pořízení druhé garáže.

 

Osvětlení na place v areálu VFU je hodně poruchové a každou opravu klub platí, je rozjednané zakoupení nových odolnějších halogenů. Nová jednatelka klubu se spojí s kvestorkou a zkusí vyjednat výměnu halogenů ve spolupráci s VFU, případně zažádáme o povolení od VFU pro výměnu halogenů na vlastní náklady.

Členové byli následně také seznámeni s momentálně probíhajícími výcviky v obou areálech.

 

 1. Informace o brigádách

Na webových stránkách klubu je aktuální seznam a počet odpracovaných brigádnických hodin. Prosíme o jeho případnou kontrolu.

Návrh na snížení počtu brigádnických hodin na 10, bez nutnosti odpracovat část v Novém dvoře. Brigádnické hodiny je tedy možné odpracovávat například pouze na VFU. Není možno odpracovávat brigádnické hodiny pouze na akci (závody, zkoušky), o konečném počtu zapsaných brigádnických hodin z akcí rozhoduje organizátor akce. Nová pravidla pro brigádnické hodiny budou platné od začátku roku 2017. O brigádách a odpracovaných hodinách členů informujte prosím hospodáře klubu.

HLASOVÁNÍ o nových pravidlech brigád: 13 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo (na toto hlasování nebyla přítomna Jiřina Ertlová)

 

 1. Informace o pronájmu kotců, zpráva o činnosti výcvikářů

O aktuálním využívání kotců klubu, ale také aktuálním využití placů a nabídce výcviků informovala Kateřina Lukešová. V současné době je jeden volný kotec k dispozici. Pronajímány jsou pouze členům klubu a pejsek nesmí být v kotci přes noc. V případě zájmu kontaktujte Kateřinu Lukešovou.

Na VFU probíhají pravidelné výcviky poslušnosti, noseworku, agility a v ND prozatím treibball, obedience. Flyball má momentálně zimní prázdniny. Nejaktuálnější tréninky a obsazení placu mohou členové vždy dohledat v kalendáři výcviků, který je k dispozici. Mohou se na něj dostat například přes klubové týmy.

 

 

 1. Zhodnocení nového systému odvodů

 

Členové byli informování o novém systému odvodů z tréninků a prozatím došlo k prvnímu porovnání se systémem minulým srovnáním výše zisků z 1. a 2. kvartálu a kvartálu třetího, kdy už byl nový systém odvodů zavedený. I přes to, že prázdniny nebyly zcela průkazným vzorkem, se za třetí čtvrtletí odvedla částka 10.685,-Kč. Tato částka ještě není za 3Q konečná.

 

 

 1. Volba nového výboru KK VFU

Jako kandidáti do výboru se dobrovolně přihlásili:

 

Kateřina Lukešová 12 hlasů pro / 0 hlasů proti / 2 se zdrželi

Anna Malířová 13 hlasů pro / 0 hlasů proti / 1 se zdržel

Iveta Gricová 13 hlasů pro / 0 hlasů proti / 1 se zdržel

Monika Kalábová 13 hlasů pro / 0 hlasů proti / 1 se zdržel

Renata Kolomazníková 14 hlasů pro / 0 hlasů proti / 0 se zdrželo

Volba předsedy klubu – hlasování na pozici předsedy KK VFU, návrh: Kateřina Lukešová11 hlasů pro / 0 hlasů proti / 3 se zdrželi

Ostatní členové výboru si funkce rozdělí a budou o tomto členy informovat hromadným mailem.

 

 1. Projednání a schválení nových stanov klubu

Připomínky k novým stanovám: Renata Kolomazníková

 1. plná moc: V návrhu stanov bylo zakázáno využití plné moci na členské schůzi. Nový občanský zákoník toto umožňuje, proto navrhuje hlasování o tom, aby plné moci mohly být zahrnuty v našich nových stanovách i nadále. 

HLASOVÁNÍ 14 hlasů pro / 0 hlasů proti / 0 se zdrželo

 1. Do nových stanov navrhuje vložení věty „O průběhu jednání výboru se pořizují zápisy, které se ukládají  a jsou veřejné.“

HLASOVÁNÍ 14 hlasů pro / 0 hlasů proti / 0 se zdrželo

Nové stanovy byly rozeslány všem členům mailem a připomínkovat je mohli všichni. Na schůzi došlo ke schválení nových stanov s drobnými úpravami (viz. předchozí)

HLASOVÁNÍ o schválení nových stanov KK VFU Brno - 14 hlasů pro / 0 hlasů proti / 0 se zdrželo

 

 1. Různé

Návrh na investice:

 • Gricová Iveta: Zakoupení nové snižovací kladiny pro agility, vyhovující nejen pro trénink, ale i pro pořádání oficiálních akcí. Cena cca 16.000,-Kč.

HLASOVÁNÍ 13 hlasů pro / 0 hlasů proti / 0 se zdrželo (Na toto hlasování nebyla přítomna Jiřina Ertlová)

 • Mikulášské závody 2016: Akci pořádá Kateřina Lukešová a Anna Malířová. Jako pomocníci se nahlásili Kolomazníková, Schildová, Hudec + Šipková (potvrdí), Kalábová, Lukešová, Malířová.
 • Akce plánované na rok 2017:                                     Agility 1.5. a 8.5. oficiální závody (Tejčková)

                                              7.5. TRB závody (Kolomazníková)

                                              Seminář přivolávačů  (Lukešová, 6.5.?? bude potvrzeno)

                                              Agility neoficiální – duben? (Tillová)

                                              NW zkoušky, závody – prozatím bez termínu (Malířová)

                                              a další akce v jednání přislíbeny

Organizátoři akcí prosím komunikujte s hospodářem dopředu kvůli přípravě placu a možnosti využití.

 • Známky a průkazky: Kateřina Lukešová má u sebe průkazky tří nových členů: Hytychová, Kristková a Vašíčková. Průkazky si můžete  vyzvednout u Kateřiny Lukešová – tel.724 812 390, email: LukesovaKaterina@seznam.cz

 

 

 1. zapsala Anna Malířová

následně upravila Kateřina Lukešová