Stanovy klubu

 

 

Stanovy  KK VFU Brno

nabyté účinnosti a platné ode dne 1.7. 2010

 

Článek 1

Úvodní a všeobecná ustanovení

 

1. Název organizace zní Kynologický klub VFU (dále jen KK VFU).

2. KK VFU byl založen v roce 2002.

3. Sídlem KK VFU je Veterinární a farmaceutická univerzita, Palackého 1/3, 61242 Brno a KK VFU působí na tomto území.

4. Vnitřní stanovy KK VFU stanoví jeho organizační strukturu, upřesňují a specifikují jeho činnost včetně práv a povinností členů a hostů.  

 

 

Článek 2

Právní postavení KK VFU

 

1. KK VFU je dobrovolným, otevřeným, sportovním sdružením zájemců o vlastnictví, chov a výcvik psů, neziskového charakteru, založeným na členské základně, tedy s právem členů volit své vedení. Má však plnou právní subjektivitu, samostatně hospodaří se svým majetkem, rozhoduje o všech vnitřních záležitostech a má právo zajišťovat pro svojí činnost finanční prostředky.

2. KK VFU vystupuje v právních vztazích svým jménem a osobní ručení členů je vyloučeno.

3. KK VFU zastupuje své členy v právních vztazích k jiným právním subjektům a zajišťuje spolupráci s jinými organizacemi.

4. KK VFU samostatně rozhoduje o spolupráci v České republice a zahraničí.

 

 

Článek 3

Poslání, základní úkoly a činnost KK VFU

 

1. Činnost KK VFU je ryze zájmová a prospěšná.

2. Cílem KK VFU je zajištění všestranného sportovního vyžití zájemců o výcvik psů z řad dospělých i mládeže.

3. Pečuje o soustavný odborný růst a kulturní úroveň svých členů.

4. KK VFU organizuje soutěže, výcvikové akce, závody a přebory ve výkonu psů, provádí propagaci své činnosti formou veřejných ukázek, což může učinit i za pomoci sdělovacích prostředků.

5. Organizuje a provádí jinou pracovní činnost ve prospěch KK VFU, která směřuje k získání finančních prostředků do pokladny KK VFU nebo ke zlepšení materiální základny.

6. Podporuje snahy členů o zvelebování kynologického cvičiště a hájí zájmy svých členů.

7. Za záslužnou a obětavou činnost ve prospěch KK VFU uděluje čestná členství, ve výjimečných případech i věcnou odměnu.

8. KK VFU každoročně organizuje soutěž o nejlepšího člena klubu a vyplácí finanční odměny za aktivitu členů klubu v uplynulém kalendářním roce. Informace o podmínkách účasti a způsobu hodnocení jsou zveřejněny na webových stránkách KK VFU.

 

 

Článek 4

Hospodářské a finanční prostředky

 

1. KK VFU vlastní majetkové a finanční prostředky a hodnoty, spravuje, udržuje a hospodaří s nimi podle platných předpisů a zákonů a disponuje bankovním účtem.

2. KK VFU hospodaří na základě řádných finančních rozpočtů schválených výborem nebo členskou schůzí.

3. Zdrojem finančních prostředků na krytí rozpočtu KK VFU jsou především členské příspěvky a další příjmy získané vlastní činností KK VFU.

4. Příjmy KK VFU se skládají z následujících položek:

a) příspěvky za členy do fondu KK VFU

b) příspěvky na činnost KK VFU – krytí rozpočtu

c) poplatky za neodpracování počtu brigádnických hodin stanovených KK VFU

d) poplatky za poskytování pronájmu kotců

e) poplatky za poskytování tréninků nečlenům

f) dary od fyzických a právnických osob

g) dotace

h) další zdroje (svépomocí, brigádní činností)

 

 

Článek 5

Podmínky, vznik a zánik členství

 

1. Členem KK VFU se může stát každý občan bez ohledu na rasu, vyznání, státní příslušnost a politické přesvědčení, na základě písemné přihlášky schválené výborem KK VFU a zaplacením registračního a členského příspěvku na daný rok.

2. KK VFU nabízí následující typy členství:

a) aktivní členství

b) rodinné členství

c) pasivní členství

3. Podmínky stanovené pro aktivní členství jsou následující:

a) člen vykazuje aktivitu - navštěvuje pravidelně tréninky, reprezentuje klub na závodech/zkouškách, vykazuje jinou činnost (brigády nad rámec povinností)

b) aktivní člen má práva člena v plném rozsahu

c) aktivitu člen dokazuje výboru (sám nebo prostřednictvím svého výcvikáře) – a to po uplynutí 2 měsíců od vstupu do klubu (za uplynulé období svého čekatelství), na závěr každého roku účastí v soutěži O nejlepšího člena nebo kdykoliv na vyžádání výboru

d) při nevykazování aktivity má výbor právo členství ukončit (bez práv člena na vrácení zaplacených příspěvků)

4. Podmínky stanovené pro rodinné členství jsou následující:

a) trénují-li 2 lidé s jedním společným psem a jedna osoba je aktivním členem, druhá může využít sníženého ročního členského příspěvku

b) pro rodinného člena platí všechna práva a povinnosti jako pro člena aktivního (vč. odpracování brigád v plném rozsahu)

5. Podmínky stanovené pro pasivní členství jsou následující:

a) pasivní člen nevykazuje aktivitu

b) pasivní člen má POUZE možnost užívání kotce nebo odkládačky (přednostní právo zůstává nedotčeno a nadále náleží aktivním členům, studentům a zaměstnancům VFU)

c) pasivní člen je bez povinností, ale i všech dalších práv aktivního člena

6. Členství není přenosné a samotný vznik členství je vázán na fyzickou osobu, nikoliv na psa. V praxi to tedy znamená, jestliže chce více fyzických osob cvičit s jedním psem, musí vzniknout právo na členství všem těmto fyzickým osobám. Naproti tomu však samotný vznik členství nepodmiňuje počet vlastněných psů u takové fyzické osoby, které vzniklo na členství nárok.

7. Občané, kteří nedosáhli zletilosti, se mohou stát členy KK VFU, pokud s jejich členstvím vysloví souhlas jejich zákonný zástupce.

8. Osoba, která již je členem jiného klubu, který se zabývá výcvikem psů, může být hostem KK VFU, kdy rozhodnutí o hostování je plně v kompetenci výboru KK VFU. Pro takovou osobu platí práva a povinnosti vyplývající ze stanov pro hostující členy.

9. Členství v KK VFU vzniká dnem zaplacení registračního a členského příspěvku na daný kalendářní rok.

10. O přijetí člena rozhoduje výbor a ten si vyhrazuje právo odmítnout přijetí člena bez udání důvodu.

11. Výbor nebo jakýkoliv člen KK VFU může navrhnout členské schůzi udělení čestného členství tomu, kdo se svou dlouhodobou prací nebo zvlášť významným způsobem zasloužil o rozvoj a dobré jméno KK VFU. O udělení čestného členství rozhoduje členská schůze. Čestný člen není povinen platit členské příspěvky a členství je doživotní.

12. Člen nebo hostující člen, kterému členství zaniklo, nemá nárok na vrácení registračního ani členského příspěvku.

13. Členům KK VFU, kteří pro svůj pokročilý věk nebo vážný zdravotní stav nemohou plnit všechny povinnosti, budou poskytovány úlevy dle schválení členské schůze či usnesením výboru.

14. Žadatel o členství v KK VFU, který v minulosti svým jednáním prokazatelně způsobil škodu KK VFU, může být opětně přijat pouze po finančním či jiném vyrovnání této škody.

15. Po dobu prvního kalendářního roku je člen považován za čekatele. Pokud se osvědčí, přechází automaticky v následujícím kalendářním roce jeho status čekatele na člena.

16. Členství v KK VFU zaniká:

a) při nezaplacení členských příspěvků na daný kalendářní rok

b) neodpracováním předepsaných brigádnických hodin, respektive nezaplacením stanovených poplatků za neodpracované brigádnické hodiny

c) reprezentací na akci pod hlavičkou jiného klubu než KK VFU

d) nevykazováním sportovní aktivity

e) vyloučením člena, kdy o vyloučení rozhoduje členská schůze na základě podnětu jakéhokoliv jiného člena nebo výboru KK VFU, či vyloučením člena na základě událostí uvedených v Článku 7, bod 5

f) vystoupením člena z KK VFU na základě jeho písemného prohlášení

g) prokáže-li se, že člen hanobil dobré jméno klubu

h) při nedostatečné omluvě z členské schůze

i) členovi, který závažným způsobem nebo opakovaně porušuje stanovy, cvičební řád či neplní členské povinnosti

j) byl-li člen pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo bylo pravomocně rozhodnuto o tom, že spáchal úmyslný přestupek proti KK VFU, jeho majetku nebo proti některému z členů KK VFU

k) úmrtím člena

Dodatek: Taková fyzická osoba, které zanikne právo na členství v KK VFU a má vůči KK VFU jakékoliv dluhy, dokud tyto dluhy nevyrovná, nemůže se znovu stát členem ani navštěvovat KK VFU jako nečlen či host.

 

 

Článek 7

Práva a povinnosti členů a hostů  KK VFU

 

1. Členové mají právo:

a) zúčastňovat se členských schůzí s právem hlasovat a podávat návrhy, pokud nejpozději v den konání schůze dosáhli věku 15 let

b) být voleni do výboru KK VFU, pokud nejpozději v den konání členské schůze dosáhli věku 18 let. Toto právo nenáleží čekatelům. 

c) žádat výbor KK VFU o svolání schůze - požadavek o svolání schůze musí být bez výjimek plněn

d) podávat návrhy, náměty, dotazy a stížnosti orgánům KK VFU

e) zúčastňovat se výcviků, akcí a soutěží pořádaných KK VFU

f) využívat zařízení KK VFU dle ustanovení vnitřních předpisů KK VFU

g) účastnit se individuálního tréninku, dosáhli-li věku 15 let a tento schválil jeho výcvikář, případně výbor KK VFU, pokud člen konkrétního výcvikáře nemá. S poskynutím práva na individuální tréninky mají právo vlastnit klíče od vstupní branky na cvičiště, které jim poskytne jednatel KK VFU, který zároveň řídí evidenci držitelů klíčů.

h) využívat výhod poskytovaných KK VFU

i) vyhodit jakékoliv věci ponechané v odkládáčkách do příslušného pytle na odpadky či si své osobní věci odtud vyzvednout

j) pořádat jakoukoliv akci, pokud v den žádosti o její konání dosáhli věku 18 let, a to po konzultaci s hlavním výcvikářem, který bude spravovat termínový kalendář KK VFU, přičemž akce, které jsou pořádany pod záštitou MSKS musí být nahlášeny nejméně půl roku předem

k) žádat o přidělení kotce

l) předností právo na udělení kotce před nečleny KK VFU

m) právo získat klíč od vstupní brány ke kotcům mají členové v případě, že jsou studenty VFU, pronajímateli kotce nebo výcvikáři. Držitelé klíče mají právo využívat odkládačky v době mimo výcviky zapsané v rozpisu výcvikových hodin, přičemž jedna osoba smí využít pouze jednu odkládačku bez ohledu na počet svých psů.

n) být informován o dění a hospodaření KK VFU

o) mít přístup k usnesení ze zápisů z členských či výborových schůzí

p) hradit členské, čekatelské příspěvky, úhrady za pronájem a zálohy pomocí bankovního převodu

2. Členové mají povinnost:

a) hájit, šířit a starat se o dobré jméno klubu. Při nedodržení této povinnosti hrozí vyloučení z KK VFU se zákazem návratnosti nejméně po dobu 2 let.

b) sledovat informace vyvěšené na webu KK VFU a klubové diskusi. Jejich neznalost neomlouvá.

c) řídit se platnými normativy KK VFU, usneseními členské schůze a rozhodnutími výboru KK VFU

d) platit členské příspěvky na nový kalendářní rok, jak ukládá povinnost v Článku 8

e) neponechávat žádné osobní věci v odkládačkách

f) odpracovat 15 brigádnických hodin do 31.12. daného roku (či zaplatit 200,- Kč za každou neodpracovanou hodinu nejpozději do 31.1. následujícího roku), z toho nejméně 5 hodin do konce června daného roku a 7 hodin z celkového počku musí odpracovat v Novém Dvoře. Výjimka, kterou posoudí hospodář, může být udělena pouze čekatelům, kteří se stali členy KK až v průběhu roku nebo členům dlouhodobě indisponovaným ze zdravotních důvodů. Osoby mladší 15ti let mohou plnit svou brigádnickou povinnost pouze za dozoru zletilé osoby.

g) vyhotovit si vlastní formulář či zápisník, kam si bude sám uvádět datum, náplň brigád a počet odpracovaných hodin, kdy mu správnost údajů svým podpisem může stvrdit jakýkoliv člen výboru

h) kdykoliv na výzvu hospodáře předložit formuláře či zápisníky ke kontrole a k potřebám vedení centrální evidence o neodpracovaných hodinách. Pokud člen svůj zápisník/ formulář ztratí, zůstane platný pouze počet hodin, který vede v evidence hospodář.

i) podřídit se ustanovením sponzorské smlouvy, pokud není ve zřetelném rozporu se zájmem KK VFU či proti přesvědčení výboru nebo členů

j) dodržovat provozní řád KK VFU

k) reprezentovat KK VFU a dokládat svoji kynologickou aktivitu hlavnímu výcvikáři

l) při zániku členství vrátit klíče od vstupních branek na cvičistě

3. Hosté mají stejná výše uvedená práva a povinnosti vyjma:

a) hlasovacího práva a práva být voleni do orgánů KK VFU

b) práva zdržovat se v prostorách KK VFU mimo dobu tréninků a s tím souvisejícího práva na vlastnictví klíče od vstupních branek na cvičiště.

c) práva účasti v celoroční klubové bodovací soutěži o nejlepší členy roku

d) povinnosti reprezentovat klub a dokládat výčet svých kynologických aktivit hlavnímu výcvikáři.

4. Studenti VFU, pokud jsou řádnými členy, čekateli či hosty a aktivně se věnují kynologii, což prokazují výsledky ze závodů a zkoušek, mohou být oproštěni od výuky tělesné výchovy (TV) ve 2. a  3. ročníku studia. Na konci každého semestru předloží jednatel KK VFU vedoucímu disciplíny TV aktuální seznam osob, které o oproštění z výuky TV projeví zájem.

5. Výbor KK VFU si vyhrazuje právo při neplnění povinností členů ukládat upomínky. Nereagování ani na druhou takovou upomínku znamená vyloučení člena z KK VFU. Při vážném porušení stanov je vyloučení okamžité.

6. Všichni návštěvníci KK VFU odpovídají za škody způsobené svým psem, ať už byly způsobeny jakkoliv, na čemkoliv, kdykoliv, co spadá pod správu kompetence KK VFU. Majitel má povinnost škody neprodleně po jejich vzniku odstranit, nebo je klubu finančně kompenzovat.

7. Za aktivity významně přínosné pro klub může hospodář udělit splnění několika brigádnických hodin, a to i v případě, že tyto nebyly spojeny s žádnou manuální prací.

 

 

Článek 8

Poplatky a příspěvky

 

1. Výše ročních členských příspěvků je pro aktivní členy stanovena na 500,- Kč, pro mládež do 18 let na 300,- Kč. Půlroční členské příspěvky činí 300,- Kč pro dospělé a 200,- Kč pro mládež.

2. Výše ročních členských příspěvků pro rodinné členy je stanovena na 250,- Kč.

3. Výše ročních členských příspěvků pro pasivní členy je stanovena na 2000,- Kč, půlroční příspěvek na 1000,- Kč.

4. Členům, kteří do konce kalendářního roku nesplnili svou brigádnickou povinnost, se členský příspěvek navyšuje o 200,- Kč za každou neodpracovanou brigádnickou hodinu.

5. Čekatelé musí uhradit dvojnásobný členský příspěvek, tj. dospělí 1.000,- Kč, mládež 600,- Kč  za čekatelství a vstupní (registrační) poplatek ve výši 250,- Kč.

6. Do kategorie mládež do 18 let spadají osoby, které dosáhnou nebo dosáhly v období od 1.2. daného roku (v případě půlročního členství od 1.7.) do 31.1. následujícího roku nejvýše 18 let (rozhoduje datum narození, nikoliv samotný rok).

7. Od povinnosti platit roční členské příspěvky jsou osvobozeni členové výboru a výcvikáři.

8. Povinností stávajícího člena je uhradit členský příspěvek nejpozději do 31.1. daného roku. Neučiní-li tak, jeho členství k datu 1.2. daného roku s okamžitou platností a se všemi svými důsledky zanikne.

9. Výše vstupních poplatků a čekatelských příspěvků platí pro všechny nové členy, včetně bývalých členů, kterým členství či čekatelství z jakéhokoliv důvodu zaniklo.

10. Od úhrady vstupního poplatku 250,- Kč jsou osvobozeni hosté a čekatelé, kteří absolvovali před ucházením se o členství do KK VFU minimálně 10 lekcí jakéhokoliv výcviku nabízeného KK VFU.

11. Pokud člen nebo čekatel neodpracuje polovinu brigádnických hodin do 30.6. daného roku, jak mu to ukládá  Článek 7, bod 2f, je povinen složit zálohu ve výši 1.000,- Kč a to nejpozději k datu 15.7. daného roku. Neučiní-li tak, jeho členství nebo čekatelství s okamžitou platností k tomuto datu zaniká.

12. Bude-li se osoba, jejíž členství zaniklo z důvodu neplnění brigádnických povinností uvedených v Článku 7, bodě 2f, chtít stát znovu čekatelem a od jejího vyloučení z KK VFU neuplynuly minimálně 2 roky, bude muset při svém opětovném vstupu  do klubu uhradit poplatek ve výši 200,- Kč za každou neodpracovanou hodinu a automaticky také složit zálohu ve výši 1.000,- Kč.

13. Záloha 1000,- Kč je vratná v době, kdy člen nebo čekatel opustí KK VFU na vlastní žádost a bude mít splněnou svou brigádnickou povinnost nebo uhradí 200,- Kč za každou neodpracovanou hodinu.

14. Pronajímatel kotce je povinen zaplatit měsíční příspěvek ve výši 100,- Kč měsíčně za jeden kotec bez ohledu na počet psů umístněných v jednom kotci.

15. Povinností pronajímatele kotce je uhradit měsíční poplatek pověřené osobě nejpozději do konce daného měsíce. Pokud tak neučiní, bude platit penále, a to za prodlevu v placení o délce 1 měsíce se cena za každý neuhrazený měsíc navýší o 100%. (Příklad: Pokud bude  pronájem kotce za měsíce leden a únor zaplacen až v březnu, pronájem nebude roven 100Kč/měsíc, nýbrž 300Kč/leden, 200Kč/únor a 100Kč/březen.)

16. Poplatky za kotec pro nečleny jsou stanoveny takto: 30,- Kč/den, 150,- Kč/týden, 500,- Kč/měsíc, 5000,- Kč/rok.

17. Výcvikáři odvádějí poplatek za tréninky nečlenů, jak jim to ukládá Článek 9, bod 11.

 

 

Článek 9

Výcvik

 

1. Během výcviku musí členové respektovat pokyny výcvikáře.

2. Na výcvik je potřeba chodit s řádně vyvenčeným psem.

3. Při vstupu na cvičiště musí být psi vedeni na vodítku, je-li potřeba i s náhubkem.

4. Psovod plně zodpovídá za škody způsobené svým psem a výcvik provádí na vlastní riziko.

5. Mládež do 15 let se může účastnit výcviku pouze s písemním souhlasem svého zákonného zástupce, který odevzdá výcvikáři.

6. V případě, že se pes na cvičišti vyvenčí, je majitel psa povinen po svém psovi uklidit.

7. Povinností výcvikáře je

a) dopředu ohlašovat zrušení nebo přesunutí výcviku

b) vyvěsit aktuální rozpis výcvikových hodin

8. Výcvikáři mají nárok na príspěvěk ve výši 500,- Kč za kalendářní rok z klubové pokladny na pokrytí výdajů spojených s komunikací se členy, a to pokud vedou výcviky pravidelně nejméně 2 hodiny týdně, pokud jejich výcvik navštěvuje minimálně skupina pěti členů na jedné výcvikové lekci a zejména pokud vedou výcvik bezplatně; nebo jestliže se alespoň dvakrát ročně stanou hlavními pořadateli závodu či jiné akce konané pod hlavičkou KK VFU zviditelňující klub, příp. 1krát ročně, bude-li se jednat o akci velkých rozměrů. Žádosti o přidělení tohoto příspěvku shromažďuje pokladník, jejich adekvátnost posoudí výbor.

9. Výši poplatků za tréninky si určuje výcvikář. Poplatky musí odpovídat kvalitě výcviku a výdajům výcvikáře s tréninkem spojených (doprava, poskytnutí vlastních pomůcek apod.). Dále má výcvikář povinnost ve výši poplatků zohlednit rozdíl mezi členem a nečlenem KK VFU, přičemž pro členy musí být tréninky zvýhodněny.

10. Výcvikáři vedoucí své tréninky pro členy zdarma jsou po dobu své činnosti oproštěni od plnění brigádnické povinnosti.

11. Povinností výcvikáře je odvádět poplatek ve výši 40,- Kč do klubové pokladny za každou lekci nečlena KK VFU která probíhá v areálu VFU (tedy i mimo vlastní prostory KK VFU). Odvody jsou vypláceny pokladníkovi KK VFU vždy nejpozději k 1.1., 1.4., 1.7 a 1.10. daného kalendářního roku.

12. Povinností výcvikáře je také vést evidenci návštěvnosti jednotlivých tréninků a tuto čtvrtletně dokladovat členům výboru KK VFU zasláním na jejich e-mailové adresy vždy k 1.1., 1.4., 1.7. a 1.10. daného kalendářního roku. Evidence musí obsahovat jména členů KK VFU a počet nečlenů, kteří daný drénink navštívili. Pokud návštěvnost tréninků členy KK VFU nebude vyhovující, případně pokud budou na výcvikáře podány stížnosti, bude výbor s výcvikářem jednat o změně podmínek jeho tréninků. Pokud se situace přesto neupraví, může být výcvikáři odebráno místo v rozpisu výcvikových hodin i status výcvikáře.

13. Hodiny v tréninkovém rozpise jsou výcvikářům přidělovány na základě dokladované docházky, přičemž prvním kritériem je docházka členů KK VFU a až poté nečlenů.

14. Člen KK VFU mající status výcvikáře je povinen v docházce prokazovat návštěvnost členů KK VFU. Pokud jeho hodiny navštěvují pouze nečlenové KK VFU, má nárok být externím výcvikářem, čímž pozbývá výhod člena - výcvikáře.

15. Aktuální ceník jednotlivých tréninků je zveřejněn na webových stránkách KK VFU.

 

 

Článek 10

Výbor

 

1. Výbor je statutárním orgánem, který řídí činnost KK VFU a jedná jeho jménem.

2. Výbor se skládá nejméně z pěti členů starších 18 let.

3. Členové výboru jsou voleni členskou schůzi každý rok na první členské schůzi po zahájení akademického roku. Zvolení členové výboru volí ze svého středu předsedu a rozdělí si ostatní funkce místopředsedy, hospodáře, pokladníka a  hlavního výcvikáře. Funkce mohou být kumulovány. Výbor své rozhodnutí sdělí členské schůzi.

4. Výbor rozhoduje o rozsahu povinností jednotlivých funkcí, které schvaluje na svých jednáních.

5. Člen výboru se své funkce může vzdát písemným prohlášením doručeným předsedovi KK VFU.

6. Výbor, pokud počet jeho členů neklesl pod polovinu, může jmenovat člena náhradního. Následující členská schůze náhradního člena schválí nebo zvolí člena nového.

7. Výbor se schází podle potřeby nejméně jedenkrát za semestr. Výbor je usnášeníschopný, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Rozhodnutí výboru je platné jen v případě, že pro něj hlasovala většina přítomných členů výboru.

8. Jednání výboru se mohou účastnit i členové klubu.

9. O průběhu jednání výboru se pořizují zápisy, které se ukládají a jsou veřejné.

11. Výbor se při své činnosti řídí obecně závaznými předpisy, platnými stanovami a ostatními normativy KK VFU a usneními členské schůze.

12. Výbor KK VFU je oprávněn za KK VFU jednat ve všech věcech. Za KK VFU jedná předseda nebo může výbor určit, ve kterých věcech může za KK VFU jednat jiný člen výboru a to na základě písemné plné moci udělené výborem.

13. Členové výboru mají nárok na finanční odměnu ve výši 1000,- Kč za jedno celé funkční období, tj. jeden akademický rok (od období jejich zvolení na schůzi začátkem zimního semestru do další takové schůze následujícího roku), za svědomitou práci a svůj čas, který věnují věcem klubu.

14. Do výlučné pravomoci a působnosti výboru náleží:

a) svolávat členskou schůzi a organizačně ji zabezpečovat

b) předkládat členské schůzi zprávu o své činnosti, zprávu o hospodaření, návrh změn a doplňků stanov KK VFU

c) plnit usnesení členské schůze

d) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence a účetnictví

e) rozhodovat o nakládání s majetkem KK VFU podle usnesení členské schůze

f) zodpovídat za finanční hospodaření KK VFU

g) projednávat podněty a stížnosti členů

h) rozhodovat o přidělení a odebrání kotce

i) rozhodovat o přijetí nového člena

j) ukončit členství člena v případě uvedeném v Článku 7, bodě 5

 

 

Článek 11

Členská schůze

 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem KK VFU a tvoří ji členové KK VFU přítomni na jejím zasedání.

2. Členská schůze je veřejná, otevřená i pro nečleny KK VFU.

3. Na členské schůzi uplatňují členové svá práva řídit některé záležitosti KK VFU a kontrolovat činnost výboru a KK VFU.

4. Řádné členské schůze svolává výbor klubu dvakrát ročně, především na začátku nového semestru.

5. Výbor klubu je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi, jestliže je potřeba neprodleně řešit otázky, které přesahují kompetence výboru.

6. Datum, čas a program členské schůze musí být oznámen minimálně dva týdny předem vyvěšením na nástěnku nebo internetové stránky.

7. Členskou schůzi zahajuje a řídí předseda nebo jiný pověřený člen výboru.

8. Členská schůze volí zapisovatele, který pořizuje o členské schůzi zápis. Po skončení schůze je zápis uložen a je přístupný k nahlédnutí každému členovi. Prostřednictvím zápisu jsou členové informováni o rozhodnutích schůze.

9. Do výlučné pravomoci členské schůze náleží:

a) přijímat a měnit stanovy a vnitřní normativy KK VFU

b) volit a odvolávat členy výboru

c) rušit, měnit či doplňovat rozhodnutí výboru

d) stanovit výši členského příspěvku a poplatků

e) schvalovat návrh rozpočtu a plán akcí

f) rozhodovat o vyloučení člena z KK VFU

g) rozhodovat o činnosti i zániku KK VFU

 

 

Článek 12

Kotce pro členy klubu

 

1. Na základě podání písemné žádosti o přidělení kotce může být členovi KK VFU přidělen kotec.

2. Žádost o přidělení kotce bude každému členovi doručena osobně, poštou nebo e-mailem po tom, co o to požádá, nejpozději do týdne.

3. Kotce jsou přidělovány výborem klubu.

4. Uživatelé kotců odpovídají za škody způsobené svým psem. Tyto škody mají povinnost neprodleně po jejich vzniku odstranit nebo je klubu finančně kompenzovat.

5. Přednostně se kotce udělují:

a) členům a čekatelům KK VFU

b) členům, kteří se svým psem aktivně věnují výcviku, což prokazují výsledky ze závodů a zkoušek

c) studentům a zaměstnancům VFU

d) hostům KK VFU, nejsou-li kotce využívány členy, studenty ani zaměstnanci VFU

e) za nadstandardní služby nebo dary pro KK VFU (v tomto případě je nutné odhlasování na členské schůzi)

6. Bouda není součástí kotce. Každý nájemce je povinen si ji obstarat na vlastní náklady.

7. Za udržování pořádku v kotci a jeho okolí jsou odpovědní nájemci kotců.

8. Všechny feny musí být v době hárání drženy ve zvláštním kotci, který je nájemce povinen po skončení užívání uklidit.

9. Hygienické podmínky platné pro nájemce kotců jsou uvedeny v Článku 14.

10. Pronajímateli bude kotec s okamžitou platností odebrán:

a) při neudržování pořádku v kotci

b) neplacení poplatků za kotec

c) nevykazování sportovní aktivity

d) při prokázaném týrání zvířete

11. O odebrání kotce rozhoduje výbor. Nájemci dává jedno písemné varovné upozornění. Výbor klubu odevzdá nájemci poštou nebo osobně písemné rozhodnutí o odebrání kotce s udáním důvodu. Vůči tomuto rozhodnutí se nájemce může odvolat. Po definitivním rozhodnutí výboru je nájemce povinen kotec opustit do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí.

 

 

Článek 13

Kotce pro nečleny klubu

 

1. Kotce v KK VFU si může pronajmout i osoba, která není členem KK VFU a je starší 18 let včetně, mladší osoby pouze se souhlasem zákonného zástupce.

2. Kotce se pronajímají v době, kdy nejsou využívány členy či hosty KK VFU.

3. Klub s nájemcem kotce uzavírá písemnou Dohodu o pronájmu kotce.

4. Uživatelé kotců  odpovídají za škody způsobené svým psem. Tyto škody mají povinnost neprodleně po jejich vzniku odstranit nebo je klubu finančně kompenzovat.   

5. Výborem pověřená osoba vede záznamy o pronájmu kotce i platbě za kotec.

 

 

Článek 14

Hygiena

 

1. Každý člen KK VFU spolu s přihláškou a pak každoročně předloží očkovací průkaz nebo jiné potvrzení o řádné vakcinaci svého psa/ psů.

2. Každý člen KK VFU dvakrát ročně předloží potvrzení o koprologickém vyšetření. KK VFU zabezpečí toto vyšetření v předem vypsaném termínu zdarma.

3. Dezifencke kotců se provádí dvakrát ročně. Po dobu dezinfekce nesmí být v kotcích a odkládačkách přítomni psi.

4. Termíny všech hygienických opatření budou vyvěšeny na nástěnce spolu se jménem pověřené osoby, která zabezpečí jejich průběh a bude vést evidenci všech potvrzení.

 

 

Článek 15

Závěrečná ustanovení

 

1. O doplnění nebo změně stanov KK VFU rozhoduje členská schůze vyjádřením souhlasu nadpoloviční většinou členů účastnících se členské schůze.

2. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, platí obecně závazné právní předpisy.

 

 

 

Stanovy byly schváleny členskou schůzí dne 15.6.2010

Změna vyhrazena.